Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Undantag från ålderskraven för kategori B

Ålderskravet för kategori B är normalt 18 år. I undantagsfall kan ålderskravet vara 17 år antingen på grund av åldersdispens beviljad av Traficom eller på grund av yrkesinriktad förarutbildning.

HANDLÄGGNINGEN AV ANSÖKNINGAR OM ÅLDERSDISPENS HAR FÖR TILLFÄLLET ANHOPAT SIG

Notera! Om du redan har ansökt om åldersdispens står din ansökan redan i kö, du behöver inte använda vår elektroniska tjänst för att skicka in eller betala för den igen.

Just nu finns det cirka 2340 ansökningar i kö. Ansökningarna behandlas i ankomstordnin. För närvarande handlägger vi ansökningar som har kommit 14.4.2024. (Handläggningssituationen kommer att uppdateras på måndagar).

Notera, att dispens kan beviljas tidigast tre månader tidigare innan den unga fyller 17 år.

Förfrågningar om ansökningar eller bilagor försnabbar inte handläggningen av ansökan. Om du har skickat in din ansökan vid den ovannämnda tidpunkten eller senare, ber vi dej att inte kontakta oss ännu gällande din ansökans behandling, eftersom handläggningstiderna förlängs ytterligare då vi svarar på förfrågningar.

Om du har lämnat in din ansökan elektroniskt, skicka in bilagorna per post så snabbt som möjligt.

Vi kontaktar dej ifall det behövs en tilläggsutredning till ansökans behandling. I annat fall kommer beslutet på posten. Du ser tillståndet i Traficoms e-tjänst (Extern länk) under dina egna uppgifter när tillståndet har beviljats. Om du har skickat in din ansökan till Traficom före den ovannämnda tidpunkten och du misstänker att ansökan inte har kommit fram, kan du kontrollera situationen för din ansökan genom att kontakta Traficoms kundtjänst (Extern länk).

 Ansökan om åldersdispens 

Åldersdispens får sökas när den unga är 16 år 8 månader gammal. Dispens kan beviljas tidigast när den unga är 16 år 9 månader, men den unga kan avlägga förarexamen först då hen fyllt 17 år. All obligatorisk förarundervisning kan utföras redan som 16-åring i bilskola eller med undervisningstillstånd, det vill säga innan åldersdispensen beviljas. Utbildning som erhållits föråldras inte. Det är också möjligt att ansöka om körkortstillstånd på förhand. Så kan man ta examen genast efter att åldersdispensen beviljats.

Man ansöker om åldersdispens via Traficoms e-tjänster. Endast en vuxen person kan logga in på tjänsten, vilket betyder att det är den officiella vårdnadshavaren som ansöker om tillståndet, inte den unga själv. På det sättet ger vårdnadshavaren sitt samtycke till att den minderårige kan få körkortet samt försäkrar givna uppgifter, inklusive transportbehov där gränserna för skälig resa överskrids. På tjänsten anmäler vårdnadshavaren den som ålderdispens söks för och på basis av personbeteckningen kontrollerar tjänsten om ålderskravet 16 år 8 månader uppfylls.

All ytterligare information som behövs för beslutet om åldersdispens ges på tjänsten. Det obligatoriska intyget till motiveringen av ansökan fogas antingen som bilaga till den elektroniska ansökan eller skickas per post efter att ansökan gjorts till Traficoms registratorskontor (Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM). Ansökan jämte eventuella bilagor placeras i Traficoms handläggningskö när ansökan betalats och man kommit till den sista sidan med bekräftelse. Det är inte möjligt att spara ansökan som oavslutad eller att fortsätta fylla i den senare. Det är inte heller möjligt att komplettera ansökan i efterhand på e-tjänster utan eventuella kompletteringar ska skickas till Traficoms registratorskontor.

Alla intyg ska vara undertecknade korrekt. Ärendets handläggning försnabbas av en så omsorgsfullt ifylld ansökan som möjligt och av att man skickar alla nödvändiga bilagor.

Förutsättningar för beviljande av dispens 

Med dispens som beviljats av Traficom kan du få körkort redan som 17-åring om det finns särskilda skäl för det. Beviljandet av dispensen grundar sig på Traficoms bedömning enligt förutsättningarna nedan. 

Särskilda skäl är långa avstånd eller bristfälliga kollektivtrafikförbindelser som försvårar resor till skolan, arbetet, arbetspraktik eller regelbunden och målinriktad hobbyverksamhet. En orsak kan också vara skäl relaterade till den sökandes hälsa, som försvårar eller förhindrar regelbunden mobilitet. 

För att resorna ska kunna tas i beaktande, ska avstånden och restiderna skall överskrida gränserna för skälighet

Avstånden och restiderna för resorna ska överskrida gränserna för skälighet vad gäller resan eller resetiden enligt nedanstående: 

  • minst en timmes restid med kollektivtrafikens tur i en riktning; eller 
  • minst fem kilometers gångavstånd i en riktning när ingen kollektivtrafik finns tillgänglig; eller 
  • minst en timmes och 30 minuters restid i en riktning på grund av bristfälliga kollektivtrafikförbindelser.

Restiden eller -avståndet är rutten från dörr till dörr enligt reseplanerare, kartservice eller annan tidtabellservice i allmän användning som använder standardinställningar. Om restiden med kollektivtrafiken är under en timme, men kollektivtrafikförbindelserna är bristfälliga, kan väntetiden räknas med i restiden (t.ex. tiden mellan skoldagens avslutning och första möjliga kollektivtrafikturen). Som skälig restid anses då en restid under 1 timme och 30 minuter i en riktning. Observera, att tiden för resorna inte räknas ihop, t.ex. att du på morgonen åker hemifrån till platsen för hobbyverksamhet, och därifrån till skolan. 

Dispensen beviljas utifrån en bedömning av den unga personens egna rese- eller körkortsbehov. Utöver den sökandes egna behov av transport kan det även förekomma andra särskilda behov av ett körkort, såsom 

  • ett nödvändigt behov av transport orsakad av en oförutsägbar förändring i familjesituationen 
  • tryggande av försörjning av familjen och uträttande av familjens nödvändiga ärenden

Läs mer

Beviljad tillstånd syns i Traficoms e-tjänst- beslutet skickas hem per post

Du ser tillståndet i Traficoms e-tjänst (Extern länk) under dina egna uppgifter när tillståndet har beviljats. Det egentliga tillståndsbeslutet skickas hem till dig per post eller via e-post. Du kan dock genomföra all obligatorisk undervisning från och med att du har fyllt 16 år, det vill säga redan innan tillståndet för åldersdispens har beviljats. För att kunna avlägga förarexamen, måste du ha fyllt 17 år. Om du har beviljats åldersdispens kan du delta i teoriprovet för kategori B och när du fått tillståndsbeslutet per post kan du delta i körprovet. Tillståndsbeslutet ska man ha med sig när man kör ända till dess att man fyller 18 år, även när man avlägger körprovet, och vid behov ska det visas upp för polisen.

För att kunna delta i teori- och körprovet måste du ansöka om körkortstillstånd. Du kan ansöka om körkortstillstånd (Extern länk) för kategori B tidigast när du är 16 år.

För beslutet, såväl ett positivt som ett negativt, debiteras en avgift (110€) enligt avgiftsförordningen. Fakturan skickas till kunden efter att beslutet fattats.

Med åldersdispens får man inte köra på Åland, i Sverige eller i Estland. Körkortens behörighet i ifrågavarande områden har kontrollerats med lokala myndigheter. För andra länder måste du själv kontrollera körkortens behörighet med lokala myndigheter.

Kundserviceassistent

Hittade du inte den information som du behöver? Vår kundserviceassistent hjälper dig.

Uppdaterad