Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Så här förbereder du dig för teoriprovet

Teoriprovets syfte är att säkerställa att den som avlägger körkort har tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens så att han eller hon kan handla som en ansvarsfull förare.

Förberedelser inför teoriprovet

I teoriprovet kontrolleras kännedomen om trafikregler och färdigheten att upptäcka risker och farliga situationer i trafiken. Du kan förbereda dig inför teoriprovet enligt instruktionerna från din bilskola eller din undervisningstillståndslärare samt genom att bekanta dig med förarexamens färdighetskrav .

Det finns mycket studiematerial på webben samt olika övningskurser och program som du kan använda för att öva inför teoriprovet. Uppgifterna i övningsmaterialet är dock inte samma som i det officiella teoriprovet, så läs och öva så att du förstår de saker som krävs i teoriprovet.

Förutsättningar för att delta i teoriprovet

Du kan delta i teoriprovet tidigast en månad innan ålderskravet uppfylls. En person som studerar med åldersdispens får delta i teoriprovet i kategori B tidigast som 17-åring. I teoriprovet i kategori T kan man delta tidigast som 15-åring.

Teoriprovet genomförs alltid före körprovet.

Provplatsen och provredskap för teoriprovet

Teoriprovet genomförs alltid vid ett serviceställe hos Trafis serviceproducent Ajovarma (Extern länk). Du kan boka tid direkt i Ajovarmas elektroniska tidsbokning (Extern länk). En avgift debiteras för genomförandet av teoriprovet, antingen då man bokar tid för provet, eller då man anländer till provet. Priset för teoriprovet kan du kontrollera här (Extern länk).

Tidsbokning för teoriprovet

eller kom överens med din bilskola om tidsbokningen.

Vad ska man ha med sig till teoriprovet?

1

Ett bildförsett identitetsbevis

2

För teoriundervisningens del ett ifyllt undervisnings- och examensintyg (Traficom, E100)

För gategorier i grupp 2

3

Ett intyg över Utbildning för det första körkortet

Om du avlägger ditt första körkort

4

Samtycke av din officiella vårdnadshavare

Om den körkortsklass som du avlägger har en minimiålder under 18 år och du är minderårig. Vårdnadshavarens uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet.

5

Åldersdispens eller ett godkännandedokument från läroanstalten

Om du är yngre än 17 år och 11 månader då du kommer för att avlägga körkort i kategori B.

6

Ett godkännandedokument från läroanstalten

Om du är under 21 år och saknar yrkeskompetens (för kategorier i grupp 2).

Fusk i teoriprov

Det är inte tillåtet att i den lokal där teoriprovet hålls införa mobiltelefoner, hörlurar eller annan kommunikationsutrustning eller lagringsmedium och inte heller material eller utrustning som kan användas för att avlägga provet svikligen eller för att kopiera eller på annat sätt vidarebefordra provfrågor.

Teoriprovet ska avläggas som ett muntligt prov, om den som avlägger körkort har förfarit svikligen i provet för den aktuella kategorin. 

Muntligt teoriprov

Teoriprovet får avläggas med förlängd svarstid (60 minuter) om något av följande villkor uppfylls:

  1. Examinanden har ett annat modersmål än finska, svenska eller engelska och behärskar inte något av dessa språk väl
  2. Examinanden är inte läskunnig
  3. Examinanden är minst 75 år och har underkänts i provet åtminstone en gång efter att åldern har uppfyllts.

Vid muntliga teoriprov är alltid en examensmottagare närvarande. Examensmottagaren kan läsa frågorna högt på provets språk.

Teoriprovet ska avläggas som ett muntligt prov, om den som avlägger körkort har förfarit svikligen i provet för den aktuella kategorin. 

Muntligt teoriprov av hälsoskäl 

Examinanden kan hänvisa till hälsoskäl till förlängd svarstid om något av följande villkor uppfylls:

  • examinanden är döv med teckenspråk som modersmål
  • examinanden har har svårt att läsa (dyslexi) eller läs- och skrivsvårigheter. Då ska den som avlägger provet uppvisa ett intyg om läs- och skrivsvårigheterna undertecknat av en behörig person (t.ex. en speciallärare, skolkurator eller motsvarande) Av intyget ska framgå namn på och personbeteckning eller födelsedatum för den som avlägger körkort.
  • examinanden kan hänvisa till ett annat hälsoskäl till förlängd svarstid. Med Traficoms samtycke kan serviceställets personal godkänna ett övrigt hälsoskäl. Då ska den sökande uppvisa ett utlåtande av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller en annan utredning som visar sjukdomens eller störningens ICD-10-diagnoskod för någon annan medicinsk grund som påverkar avläggandet av teoriprovet.

Vid muntliga teoriprov är alltid en examensmottagare närvarande. Examensmottagaren kan läsa frågorna högt på provets språk.

Att använda tolk i provet

Om den som avlägger teoriprovet har ett annat modersmål än finska, svenska eller engelska och inte behärskar något av dessa språk väl eller är döv och har teckenspråk som sitt modersmål, kan teoriprovet vid behov avläggas med hjälp av tolk

Tolken ska vara en professionell med en examen relaterad till tolkning. Behörigheten påvisas med ett yrkesexamensbevis från läroanstalten (universitet, YH eller yrkesutbildning) senast vid ankomst till teoriprovet. Ett annat intyg, såsom ett arbetsintyg, duger inte för att påvisa behörigheten. Alternativt ska tolkens uppgifter finnas i Utbildningsstyrelsens register över rättstolkar. Om det råder oklarheter om tolkens behörighet ska du säkerställa den i god tid på förhand. Om tolkens behörighet inte kan säkerställas kan provet inte avläggas. Kunden står för de kostnader som anlitandet av en tolk medför.

Om du behöver tolk under teoriprovet ska du boka tid för provet genom att ringa Ajovarmas kundtjänst (Extern länk).

Uppdaterad