Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta hän voisi toimia vastuullisena kuljettajana.

Teoriakokeeseen valmistautuminen

Teoriakokeessa selvitetään liikennesääntöjen tuntemusta ja valmiuksia havaita liikenteen riskejä ja vaaratilanteita. Voit valmistautua teoriakokeeseen autokoulusi tai opetuslupaopettajasi ohjeiden mukaan sekä perehtymällä kuljettajantutkinnon osaamisvaatimuksiin .

Netistä löytyy paljon oppimateriaaleja ja erilaisia harjoituskursseja ja -ohjelmia, joilla voit harjoitella teoriakokeeseen. Harjoitusmateriaaleissa olevat tehtävät eivät kuitenkaan ole samoja virallisen teoriakokeen tehtävien kanssa, joten lue ja harjoittele siten, että ymmärrät teoriakokeessa vaadittavat asiat. 

Teoriakokeeseen pääsyn edellytykset

Voit osallistua teoriakokeeseen aikaisintaan kuukautta ennen vaaditun ikävaatimuksen täyttymistä. Ikäpoikkeusluvalla  opiskeleva saa osallistua B-luokan teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotiaana. Jos opiskelet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, voit tulla B- tai BE-luokan teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin täytät 17 vuotta. T-luokan teoriakokeeseen voi osallistua aikaisintaan 15-vuotiaana.

Teoriakoe suoritetaan aina ennen ajokoetta.

Teoriakokeen suorituspaikka ja -välineet

Teoriakoe suoritetaan aina Traficomin palveluntarjoajan Ajovarman palvelupisteessä (Ulkoinen linkki). Voit varata ajan suoraan Ajovarman sähköisessä ajanvarauksessa (Ulkoinen linkki). Teoriakokeen suorittamisesta peritään maksu joko koetta varatessa tai kokeeseen tullessa. Teoriakokeiden hinnat voit tarkistaa täältä (Ulkoinen linkki).

Ajanvaraus teoriakokeeseen

Mitä mukaan teoriakokeeseen?

1

Kuvallinen henkilöllisyystodistus

2

Teoriaopetuksen osalta täytetty opetus- ja tutkintotodistus, Traficom E100

Vaatimus koskee vain ryhmän 2 ajoneuvoluokkia

3

Todistus Ensimmäisen ajokortin suorittajan (EAS) koulutuksesta

Ota mukaan EAS-todistus, mikäli suoritat ensimmäistä ajokorttiasi

4

Virallisen huoltajasi suostumus

Jos suorittamasi ajokorttiluokan vähimmäisikä on alle 18 vuotta ja olet alaikäinen. Huoltajan tiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä

5

Ikäpoikkeuslupa tai oppilaitoksesta saatava hyväksymisasiakirja

Jos olet alle 17 vuotta ja 11 kuukautta, kun tulet suorittamaan B-luokan ajokorttia

6

Oppilaitoksesta saatava hyväksymisasiakirja

Jos olet alle 21-vuotias eikä sinulla ole ammattipätevyyttä (ryhmän 2 luokkiin).

Vilpillinen toiminta

Teoriakokeen koetilaan ei saa viedä matkapuhelimia, kuulokkeita tai muita viestintä- tai tallennusvälineitä eikä materiaaleja tai välineitä, joita voidaan käyttää kokeen suorittamiseksi vilpillisesti tai koekysymysten kopioimiseksi taikka muutoin eteenpäin välittämiseksi. 

Teoriakoe on suoritettava suullisena kokeena, mikäli ajokorttia suorittava on kyseisen luokan kokeessa menetellyt vilpillisesti. 

Suullinen teoriakoe

Teoriakokeen saa suorittaa suullisesti pidennetyllä vastausajalla (60 minuuttia), jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Kokeen suorittajan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä.
  • Kokeen suorittaja on lukutaidoton.
  • Kokeen suorittaja on vähintään 75-vuotias ja hänet on vaaditun iän täyttämisen jälkeen hylätty vähintään kerran teoriakokeessa.

Suullisessa teoriakokeessa on aina mukana tutkinnon vastaanottaja, joka voi lukea kysymykset ääneen kokeen kielellä. 

Teoriakoe on suoritettava suullisena kokeena, mikäli ajokorttia suorittava on kyseisen luokan kokeessa menetellyt vilpillisesti. 

Suullinen terveysperusteinen teoriakoe

Kokeen suorittajalla on terveydellinen peruste pidennettyyn koeaikaan, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Kun kokeen suorittaja on kuuro ja hänen äidinkielensä on viittomakieli;
  • Kun kokeen suorittajalla on lukihäiriö. Tällöin kokeen suorittajan täytyy esittää terveydenhuollon ammattihenkilön tai erityisopettajan laatima kirjallinen allekirjoitettu lausunto tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön laatima selvitys lukihäiriöstä. Edellä mainitusta lausunnosta tai selvityksestä on ilmettävä koetta suorittavan nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika. Lisäksi lausunnosta tai selvityksestä on ilmettävä, että koetta suorittavalla on lukemisen vaikeus (dysleksia) tai lukihäiriö.
  • Kun kokeen suorittajalla on muu terveydellinen peruste pidennettyyn vastausaikaan. Kokeen suorittajan on esitettävä terveydenhuollon ammattihenkilön laatima lausunto tai muu selvitys, josta ilmenee ajokorttia suorittavan nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika sekä sairauden tai häiriön ICD-10 –diagnoosikoodi, muusta terveydellisestä perusteesta, joka vaikuttaa teoriakokeen suorittamiseen.

Suullisessa teoriakokeessa on aina mukana tutkinnon vastaanottaja, joka voi lukea kysymykset ääneen kokeen kielellä. 

Tulkin käyttäminen kokeessa

Jos teoriakoetta suorittavan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä, tai hän on kuuro ja hänen äidinkielensä on viittomakieli, teoriakokeen suorittamisessa voi tarvittaessa käyttää apuna tulkkia.

Tulkin on oltava tulkkausalaan liittyvän tutkinnon suorittanut ammattilainen. Pätevyys tulee osoittaa oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella (yliopisto, ammattikorkeakoulu tai ammatillinen oppilaitos) viimeistään teoriakokeeseen tultaessa. Muunlainen todistus, kuten työtodistus ei kelpaa pätevyyden osoittamiseen. Vaihtoehtoisesti tulkin tietojen tulee löytyä Opetushallituksen oikeustulkkirekisteristä. Jos tulkin pätevyydestä on epäselvyyttä, varmista pätevyys hyvissä ajoin etukäteen. Jos tulkin pätevyydestä ei voida varmistua, koetta ei voi suorittaa. Asiakas vastaa tulkin hankkimiseen liittyvistä kustannuksista.

Mikäli tarvitset teoriakokeessa tulkkia, varaa aika kokeeseen soittamalla Ajovarman asiakaspalveluun.

Päivitetty