FI | SV | EN
Sök Stänga

Undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd

Istället för den förarutbildning som ges i bilskolan får undervisning även ges med undervisningstillstånd. När det gäller det första körkortet, ska eleven även genomgå utbildningen för det första körkortet innan körundervisningen inleds. Intyg över genomförd utbildning ska medföras vid körning.

Vid undervisning med undervisningstillstånd är det alltid innehavaren av undervisningstillståndet som är ansvarig förare för personbilen, lastbilen eller bussen. Vid undervisning för moped, motorcykel och mopedbil är innehavaren av undervisningstillståndet ansvarig förare om hen är med i övningsfordonet. Annars är eleven ansvarig förare. 

 

Ansökan om undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd beviljas av Traficom, men ansökan tas emot av Traficoms serviceproducent Ajovarma. Ansökan om undervisningstillstånd fylls i vid Ajovarmas serviceställe. Du kan boka tid till Ajovarma för handläggning av ansökan om undervisningstillstånd. Ta med dig identitetsbevis samt körkort om ditt körkort har utfärdats i en annan EU- eller EES-stat. Körkortet ska vara i kraft. En körrätt som beviljats i Finland ses i systemet.

En sökande får beviljas högst tre (3) undervisningstillstånd under en treårsperiod. Med ett undervisningstillstånd får du endast ge körundervisningstillständ får du endast ge körundervisning inom den körkortskategori du meddelat i din ansökan. Om läraren är förälder, far- eller morförälder, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till den som avlägger körkort finns dock ingen begränsning för hur många undervisningstillstånd som får beviljas. Släktförhållandena kontrolleras i befolkningsdatasystemet.

En ansökan om undervisningstillstånd behöver inte lämnas in personligen till servicestället, utan kan exempelvis lämnas in av personen som avlägger körkortet eller av ett annat ombud vars identitet har bestyrkts, förutsatt att denne har en fullmakt från sökande. Om undervisningstillståndet ansöks för två personer, räcker det med att den ena sökanden lämnar ansökan till servicestället. I detta fall bör båda sökandens underskrift finnas på ansökan.

Kom ihåg att eleven ska ansöka om körkortstillstånd före hen avlägger förarexamen. Tillståndet ska vara i kraft när tid bokas till proven. Läs mer om ansökan om körkortstillstånd och villkoren för att beviljas tillståndet här.

 

Undervisningspedal är obligatorisk utrustning – fordonet behöver inte ändringsbesiktigas

Undervisningspedal är obligatorisk utrustning när förarutbildning ges i ett fordon i kategori B, C1 och C samt lätt fyrhjuling och traktor där sittplatserna är placerade bredvid varandra.

Dessutom ska det finnas en undervisningspedal på motorcyklar och sådana lätta fyrhjulingar och traktorer där sittplatserna är placerade efter varandra, om läraren eller den som leder övningskörningen är med i fordonet. I bussar ska det finnas en undervisningspedal om eleven inte har körrätt i kategori C. Fordonet behöver inte ändringsbesiktigas. Läs mer om installation av en undervisningspedal och övningsfordonets utrustning här.

 

Antalet lärare och elever

Ett undervisningstillstånd kan ha två lärare och/eller två elever. Det förutsätter att lärare och elev är nära släkt (förälder, vårdnadshavare, mor- eller farförälder, barn, barnbarn, syskon). Om ett undervisningstillstånd beviljas två personer ska den ena anges som ansvarig lärare och den som utfärdar utbildningsintyget.

 

Förutsättningar att beviljas undervisningstillstånd per körkortskategori

B (personbil)

Undervisningstillstånd för kategori B kan beviljas när

 • Eleven har fyllt 16 år.
 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har haft körkort för kategori B utfärdat i Finland eller i en annan EU- eller EES-stat i minst fem år.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för utbildningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs hos Traficom utifrån de uppgifter som finns i myndighetsregistren.
 

AM/120 (moped)

Undervisningstillstånd kan beviljas tidigast sex (6) månader innan eleven fyller 15 år. Körundervisning och övningskörning i trafik får dock inledas först när eleven har fyllt 15 år.

Undervisningstillstånd kan beviljas när

 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har haft körkort för kategori A eller B i minst fem år eller beviljats AM/120-körkort efter den 19 januari 2013 eller ett körkort i kategori M som utfärdats mellan den 1 juni 2011 och den 18 januari 2013 där förarexamen i anslutning till körkortet har utförts med moped.
  • Enbart ett körkort i kategori M som utfärdats före den 1 juni 2011 ger inte rätt att ge förarutbildning.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för utbildningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs hos Traficom utifrån de uppgifter som finns i myndighetsregistren.
 

AM/121 (lätt fyrhjuling)

Undervisningstillstånd kan beviljas tidigast sex (6) månader innan eleven fyller 15 år.

Körundervisning och övningskörning i trafik får inledas först när eleven har fyllt 15 år.

Undervisningstillstånd kan beviljas när

 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har i minst fem år haft körkort för kategori AM/121, B eller M (utfärdat 1.6.2011─18.1.2013) där förarexamen i anslutning till körkortet har utförts med lätt fyrhjuling.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för utbildningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs hos Traficom utifrån de uppgifter som finns i myndighetsregistren.
 

A1, A2, A (motorcykel)

Undervisningstillstånd kan beviljas tidigast sex (6) månader före eleven uppfyller det föreskrivna ålderskravet för kategorin (A1 16 år, A2 18 år, A 24 år eller 20 år om personen har haft körkort i kategori A2 i minst två år).

Förutsättningar att beviljas undervisningstillstånd

 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har i minst fem år haft ett körkort som motsvarar ett körkort i den kategori som avläggs.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för utbildningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs hos Traficom utifrån de uppgifter som finns i myndighetsregistren.
 

C och D (lastbil och buss)

Undervisning i kategori C och D kan ges med undervisningstillstånd endast i samband med läroavtal för examensutbildning inom transportbranschen.

Krav som ställs på eleven för beviljande av undervisningstillstånd

 • Eleven har körkort i kategori B och dessutom körkort som ger rätt att köra dragbilen, om undervisningen ges för körkort för fordonskombinationen.

Krav som ställs på läraren för beviljande av undervisningstillstånd

 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har körrätt för övningsfordonet.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren har trafiklärartillstånd och behörighet att undervisa kategori C och D.

Läraren ska vara den arbetsplatshandledare som nämns i läroavtalet och inte en tredje part. Läroavtalet ska bifogas till ansökan om undervisningstillstånd.

 

 Personliga egenskaper

När undervisningstillstånd beviljas kontrolleras varje sökandes personliga egenskaper och den erhållna informationen kan utgöra ett hinder för att bevilja tillståndet. Enligt körkortslagen ska den som ansöker om undervisningstillstånd inte anses till sina personliga egenskaper vara lämplig för undervisningsuppdrag, om hen:

 1. inom fem år före tillståndet beviljas har haft körförbud på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiken eller äventyrande av trafiksäkerheten som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten
 2. det senaste året har haft körförbud på grund av andra trafikbrott (t.ex. upprepade trafikförseelser, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet)
 3. utifrån uppgifterna i straffregistret eller något av polisens register i övrigt med sitt handlande har visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag.

 

Undervisningstillståndskortet skickas hem per post

Beslut om att bifalla ansökan om undervisningstillstånd fattas av Traficom. Om kriterierna för att bevilja tillståndet uppfylls, skickas undervisningstillståndskortet per post till sökanden inom cirka fyra veckor efter ansökan. Om tillståndet inte kan beviljas eller om det behövs tilläggsuppgifter kommer Traficom att kontakta sökanden.

Undervisningstillståndskortet ska medföras under undervisningskörningen. Om undervisningstillståndet har beviljats två lärare, får båda varsitt tillståndskort. Om ditt undervisningstillståndskort förkommer ska du kontakta Ajovarma för att få ett ersättande tillståndskort. Det ersättande tillståndskortet är avgiftsfritt för kunden.

Undervisningstillståndet löper ut när den elev som anges i tillståndet har avlagt förarexamen för den ifrågavarande kategorin med godkänt resultat.

 

Återkallelse av undervisningstillstånd

Ett undervisningstillstånd kan återkallas om innehavaren inte längre uppfyller kraven för tillståndet eller om innehavaren överträder bestämmelserna om eller villkoren för undervisningstillståndet. Innehavaren kan även själv begära att undervisningstillståndet återkallas. Tillståndet kan återkallas temporärt, om det finns förutsättningar för att meddela temporärt körförbud. Ett undervisningstillstånd återkallas alltid av polisen.

Tillhandahållare av studiematerial

 

Lär dig körskicklighetens ABC

 
 

 

Sidan uppdaterad 26.07.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL