FI | SV | EN
Sök Stänga

Undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd

För tillfället handläggs ansökningar om undervisningstillstånd som anhängiggjorts den 19 Februari 2021. Det finns 1418 ansökningar som väntar på handläggning (uppdaterad 7.3.2021).

Om du har ansökt om undervisningstillstånd kan du kontrollera här om du redan beviljats tillståndet.

Istället för eller parallellt med bilskola kan förarutbildning skaffas med hjälp av undervisningstillstånd. Med undervisningstillstånd kan man avlägga de obligatoriska körtimmarna (10 h), men utbildningen för det första körkortet innan körundervisningen inleds och riskidentifieringsutbildningen före körprovet ska skaffas från en bilskola eller en annan av myndigheten godkänd utbildare.

Om det är fråga om avläggande av första körkort ska intyget över utbildning för det första körkortet medföras vid övningskörning. Man ska bevisa att man erhållit riskidentifieringsutbildning när man kommer för att avlägga körprovet.

En person som är minst 25 år kan beviljas undervisningstillstånd för körundervisning med personbil, moped, mopedbil eller motorcykel så länge han eller hon har haft körkort som motsvarar utbildningen i minst fem år.

Undervisningstillstånd för körundervisning med lastbil och buss kan endast beviljas i samband med examensinriktad läroavtalsutbildning inom transportbranschen och då ska läraren ha trafiklärartillstånd. Ett undervisningstillstånd ger rätt att undervisa endast i en körkortskategori.

Undervisningstillståndet är personligt och gäller endast de personer som nämns i tillståndet. I ett undervisningstillstånd kan man anteckna två lärare om de båda är nära släkt (förälder, vårdnadshavare, far- eller morförälder, syskon, barn, barnbarn) till eleven eller eleverna.

Det kan finnas två elever i ett och samma undervisningstillstånd om båda två är nära släkt med läraren eller lärarna. Andra personer än de som antecknats som elever i undervisningstillståndet kan inte undervisas utan ansökan om ett nytt särskilt undervisningstillstånd. Flera undervisningstillstånd kan ansökas för undervisning av samma elev; det finns inga begränsningar för antalet undervisningstillstånd per elev.

För att undervisa någon annan än en nära släkting kan högst tre (3) undervisningstillstånd beviljas per tre år. Antalet undervisningstillstånd är dock inte begränsat om läraren är elevens förälder, vårdnadshavare, far- eller morförälder, syskon, barn eller barnbarn. Släktförhållandena kontrolleras i befolkningsdatasystemet. 

Undervisningstillståndets giltighetstid

Undervisningstillståndet är i kraft under den tid som anges i tillståndet, men som längst till dess att eleven eller den senare av de två eleverna har avlagt förarexamen med godkänt resultat. Undervisningstillstånd för personbil beviljas för tre år och tidigast två år innan eleven fyller 18 år.

Undervisningstillstånd för övriga fordonskategorier beviljas för nio månader och tidigast sex månader innan eleven uppfyller ålderskravet för körkortet i fråga.

Ansökan om undervisningstillsånd

Ansök om undervisningstillstånd vid Traficoms tjänsteproducent Ajovarmas serviceställe. Undervisningstillstånden beviljas av Traficom. Till Ajovarma ska du ta med dig

 • identitetshandling och
 • körkort, om det har beviljats i ett annat EU- eller EES-land.

Ansökan om undervisningstillstånd fås vid servicestället där den fylls i och undertecknas. En ansökan om undervisningstillstånd behöver inte lämnas in till servicestället personligen och båda sökandena behöver inte vara på plats så länge man har fullmakt av den andra.

Ansökan kan även inledas av till exempel eleven eller något annat ombud med fullmakt eller genom att lämna in den undertecknade ansökningsblanketten till Ajovarma. Den befullmäktigades identitet kontrolleras.
En avgift tas ut för ansökan om undervisningstillstånd när den lämnas in.

Kom ihåg att eleven ska ansöka om körkortstillstånd innan han eller hon avlägger förarexamen. Tillståndet ska vara i kraft när tid bokas till proven.

Körundervisning får dock inledas redan innan man ansöker om körkortstillstånd. Läs mer om ansökan om körkortstillstånd och förutsättningar för beviljandet av tillståndet här.

Ansvarig förare vid körundervisning

Undervisningstillståndsläraren är ansvarig förare i trafiken när han eller hon ger körundervisning med personbil eller lastbil. Undervisningstillståndsläraren är ansvarig förare vid körundervisning med buss förutom när eleven redan har ett giltigt C-körkort.

Undervisningstillståndsläraren är ansvarig förare vid körundervisning med moped, mopedbil eller motorcykel om han eller hon är med i övningsfordonet. I annat fall är det eleven som är ansvarig förare.

Undervisningspedal är obligatorisk utrustning –
fordonet behöver inte ändringsbesiktigas


Undervisningspedal är obligatorisk utrustning när förarutbildning ges med ett fordon i kategori B, C1 och C samt med lätt fyrhjuling och traktor där sittplatserna är placerade bredvid varandra.

Dessutom ska det finnas en undervisningspedal på motorcyklar och sådana lätta fyrhjulingar och traktorer där sittplatserna är placerade efter varandra, om läraren eller den som leder övningskörningen är med i fordonet. I bussar ska det finnas en undervisningspedal om eleven inte har körrätt i kategori C.

Fordonet behöver inte ändringsbesiktigas. Läs mer om installation av en undervisningspedal och övningsfordonets utrustning här.

Undervisningspedalen ska vara ordentligt fastsatt i fordonet. Mottagaren av körprovet testar att undervisningspedalen fungerar innan körprovet inleds. En förutsättning för att få delta i körprovet är att undervisningspedalen har installerats korrekt och fungerar som den ska.

 

 

Förutsättningar att beviljas undervisningstillstånd per körkortskategori

B (personbil)

Undervisningstillstånd för kategori B kan beviljas när

 • Eleven har fyllt 16 år.
 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har haft körkort för kategori B utfärdat i Finland eller i en annan EU- eller EES-stat i minst fem år.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för utbildningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs hos Traficom utifrån de uppgifter som finns i myndighetsregistren.
 

AM/120 (moped)

Undervisningstillstånd kan beviljas tidigast sex (6) månader innan eleven fyller 15 år. Körundervisning och övningskörning i trafik får dock inledas först när eleven har fyllt 15 år.

Undervisningstillstånd kan beviljas när

 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har haft körkort för kategori A eller B i minst fem år eller beviljats AM/120-körkort efter den 19 januari 2013 eller ett körkort i kategori M som utfärdats mellan den 1 juni 2011 och den 18 januari 2013.
  • Enbart ett körkort i kategori M som utfärdats före den 1 juni 2011 ger inte rätt att ge förarutbildning.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för utbildningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs hos Traficom utifrån de uppgifter som finns i myndighetsregistren.
 

AM/121 (lätt fyrhjuling)

Undervisningstillstånd kan beviljas tidigast sex (6) månader innan eleven fyller 15 år.

Körundervisning och övningskörning i trafik får inledas först när eleven har fyllt 15 år.

Undervisningstillstånd kan beviljas när

 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har i minst fem år haft körkort för kategori AM/121, B eller M (utfärdat 1.6.2011─18.1.2013).
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för utbildningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs hos Traficom utifrån de uppgifter som finns i myndighetsregistren.
 

A1, A2, A (motorcykel)

Undervisningstillstånd kan beviljas tidigast sex (6) månader före eleven uppfyller det föreskrivna ålderskravet för kategorin (A1 16 år, A2 18 år, A 24 år eller 20 år om personen har haft körkort i kategori A2 i minst två år).

Undervisningstillstånd kan beviljas

 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har i minst fem år haft ett körkort som motsvarar ett körkort i den kategori som avläggs.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för utbildningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs hos Traficom utifrån de uppgifter som finns i myndighetsregistren.
 

C och D (lastbil och buss)

Undervisning i kategori C och D kan ges med undervisningstillstånd endast i samband med läroavtal för examensutbildning inom transportbranschen.

Krav som ställs på eleven för beviljande av undervisningstillstånd

 • Eleven har körkort i kategori B och dessutom körkort som ger rätt att köra dragbilen, om undervisningen ges för körkort för fordonskombinationen.

Krav som ställs på läraren för beviljande av undervisningstillstånd

 • Läraren har fyllt 25 år.
 • Läraren har körrätt för övningsfordonet.
 • Läraren inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
 • Läraren har trafiklärartillstånd och behörighet att undervisa kategori C och D.

Läraren ska vara den arbetsplatshandledare som nämns i läroavtalet och inte en tredje part. Läroavtalet ska bifogas till ansökan om undervisningstillstånd.

 

 Personliga egenskaper

När undervisningstillstånd beviljas kontrolleras varje sökandes personliga egenskaper och dessa kan utgöra ett hinder för att bevilja tillståndet. Enligt körkortslagen ska den som ansöker om undervisningstillstånd inte anses till sina personliga egenskaper vara lämplig för undervisningsuppdrag, om hen:

 1. inom fem år före tillståndet beviljas har haft körförbud på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiken eller äventyrande av trafiksäkerheten som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten
 2. det senaste året har haft körförbud på grund av andra trafikbrott (t.ex. upprepade trafikförseelser, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet)
 3. utifrån uppgifterna i straffregistret eller något av polisens register i övrigt med sitt handlande har visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag.

 

Undervisningstillståndskortet skickas hem per post

Beslut om att bifalla ansökan om undervisningstillstånd fattas av Traficom. Om förutsättningarna för att bevilja tillståndet uppfylls, skickas undervisningstillståndskortet per post till sökanden inom cirka fyra veckor efter ansökan. Om tillståndet inte kan beviljas eller om det behövs tilläggsuppgifter kommer Traficom att kontakta sökanden.

Undervisningstillståndskortet ska medföras under undervisningskörningen. Om undervisningstillståndet har beviljats två lärare, får båda varsitt tillståndskort. Om ditt undervisningstillståndskort förkommer ska du kontakta Ajovarma för att få ett ersättande tillståndskort. Det ersättande tillståndskortet är avgiftsfritt för kunden.

Undervisningstillståndets giltighetstid löper ut när den elev som anges i tillståndet har avlagt förarexamen för den ifrågavarande kategorin med godkänt resultat.

Återkallelse av undervisningstillstånd

Polisen kan återkalla ett undervisningstillstånd om innehavaren inte längre uppfyller kraven för tillståndet eller om innehavaren överträder bestämmelserna om eller villkoren för undervisningstillståndet.

Tillståndet kan återkallas temporärt, om det finns förutsättningar för att meddela temporärt körförbud. Innehavaren kan även själv begära att undervisningstillståndet återkallas.

Om ett undervisningstillstånd återkallas av ansvarig lärare kan undervisningstillståndets giltighetstid dock fortsätta för den andra läraren som antecknats i tillståndet. Ändringen görs hos Traficom.

 

 

Sidan uppdaterad 07.03.2021

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL