FI | SV | EN
Sök Stänga

Så här förbereder du dig för teoriprovet

Så här förbereder du dig för teoriprovet

Teoriprovets syfte är att säkerställa att den som avlägger körkort har tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens så att han eller hon kan handla som en ansvarsfull förare.

Förberedelser inför teoriprovet

I teoriprovet kontrolleras kännedomen om trafikregler och färdigheten att upptäcka risker och farliga situationer i trafiken. Du kan förbereda dig inför teoriprovet enligt instruktionerna från din bilskola eller din undervisningstillståndslärare samt genom att bekanta dig med förarexamens färdighetskrav.

Det finns mycket studiematerial på webben samt olika övningskurser och program som du kan använda för att öva inför teoriprovet. Uppgifterna i övningsmaterialet är dock inte samma som i det officiella teoriprovet, så läs och öva så att du förstår de saker som krävs i teoriprovet.

Förutsättningar för att delta i teoriprovet

Du kan delta i teoriprovet tidigast en månad innan ålderskravet uppfylls. En person som studerar med åldersdispens får delta i teoriprovet i kategori B tidigast som 17-åring. Om du studerar inom yrkesutbildning för förare kan du delta i B- eller BE-klassens teoriprov en månad innan du fyller 17 år. I teoriprovet i kategori T kan man delta tidigast som 15-åring.

Teoriprovet genomförs alltid före körprovet.

Tidsbokning för teoriprovet

Boka tid för teoriprovet vid Ajovarmas serviceställe eller kom överens med din bilskola om tidsbokningen.

 

Vad ska man ha med sig till teoriprovet?

Ta med dig följande till teoriprovet:

 • ett bildförsett identitetsbevis
 • för teoriundervisningens del ett ifyllt undervisnings- och examensintyg (Traficom, E100)
 • ett intyg över Utbildning för det första körkortet om du avlägger ditt första körkort
 • samtycke av din officiella vårdnadshavare, om den körkortsklass som du avlägger har en minimiålder under 18 år och du är minderårig. Vårdnadshavarens uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet.
 • Åldersdispens eller ett godkännandedokument från läroanstalten om du är yngre än 17 år och 11 månader då du kommer för att avlägga körkort i kategori B.
 • ett godkännandedokument från läroanstalten, om du är under 21 år och saknar yrkeskompetens (för kategorier i grupp 2).

Vid teoriprovet får man inte ha med sig mobiltelefon, hörlurar eller andra kommunikationsmedel.

Provplatsen och provredskap för teoriprovet

Teoriprovet genomförs alltid vid ett serviceställe hos Trafis serviceproducent Ajovarma. Du kan boka tid direkt i Ajovarmas elektroniska tidsbokning. Om du deltar i det muntliga teoriprovet ska du boka tid per telefon. En avgift debiteras för genomförandet av teoriprovet, antingen då man bokar tid för provet, eller då man anländer till provet. Du kan kontrollera teoriprovernas priser här.

Teoriprovets skeden

Innan provet börjar guidar programmet i datorplattan dig i hur provet ska utföras. Instruktionen ingår inte i den tid examinanden har på sig att avlägga provet.

Man har 30 minuter på sig för frågorna och bilduppgifterna. Teoriprovet får avläggas med en förlängd svarstid (60 minuter) om man uppfyller vissa förutsättningar (se mer information under muntligt teoriprov).

I tabellen nedan ser du hur ditt teoriprov är uppbyggt. Frågorna delas in i tre olika delar: flervalsfrågor enligt körkortskategori, bildfrågor som gäller trafiksituationer och frågor som gäller identifiering av risker. I varje del måste man få ett visst minimiantal poäng. I tabellen ser du antalet frågor som ställs per del, det minimiantal poäng som krävs finns inom parentes.

Körrättskategori Flervalsfrågor Bildfrågor Frågor om riskidentifiering
A1, A2, A 20 (14) 50 (43) 5 (4)
AM/120, AM/121, T, B 15 (11) 50 (43) 5 (4)
BE, C1, C1E, D1, D1E 10 (7) 30 (26) 5 (4)
C, CE, D, DE 20 (14) 30 (26) 5 (4)

  
Resultat

Genast efter att du avlagt provet visar surfplattan om ditt prov är godkänt eller underkänt. Även ämnesspecifik respons syns på skärmen genast efter provet. I teoriprovet avgör antalet rätt svar per ämnesområde.

Surfplattans program skickar beslutet och responsen till provdeltagarens e-post. Om du inte har någon e-postadress kan personalen vid servicestället skriva ut responsen åt dig om du så vill.

Ett godkänt teoriprov är i kraft ett år.

Muntligt teoriprov

Teoriprovet får avläggas med förlängd svarstid (60 minuter) om något av följande villkor uppfylls:

 1. Examinanden har ett annat modersmål än finska, svenska eller engelska och behärskar inte något av dessa språk väl
 2. Examinanden är inte läskunnig
 3. Examinanden är minst 75 år och har underkänts i provet åtminstone en gång efter att åldern har uppfyllts.
 4. Examinanden kan hänvisa till hälsoskäl till förlängd svarstid
 • examinanden är döv med teckenspråk som modersmål
 • examinanden har har svårt att läsa (dyslexi) eller läs- och skrivsvårigheter. Då ska den som avlägger provet uppvisa ett intyg om läs- och skrivsvårigheterna undertecknat av en behörig person (t.ex. en speciallärare, skolkurator eller motsvarande)
 • examinanden kan hänvisa till ett annat hälsoskäl till förlängd svarstid. Med Traficoms samtycke kan serviceställets personal godkänna ett övrigt hälsoskäl. Då ska den sökande uppvisa ett utlåtande av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller en annan utredning som visar sjukdomens eller störningens ICD-10-diagnoskod för någon annan medicinsk grund som påverkar avläggandet av teoriprovet.
 

Att använda tolk i provet

Om den som avlägger teoriprovet har ett annat modersmål än finska, svenska eller engelska och inte behärskar något av dessa språk väl eller är döv och har teckenspråk som sitt modersmål, kan teoriprovet vid behov avläggas med hjälp av tolk.

Tolken ska vara utbildad och professionell. Behörigheten påvisas med ett utbildningsintyg från läroanstalten (universitet, YH eller yrkesutbildning) senast vid ankomst till teoriprovet. Ett annat intyg, såsom ett arbetsintyg, duger inte för att påvisa behörigheten. Alternativt ska tolkens uppgifter finnas i officiella register, såsom i FÖTF:s översättar- och tolksöktjänst eller i Utbildningsstyrelsens register över rättstolkar. Om det råder oklarheter om tolkens behörighet ska du säkerställa den i god tid på förhand. Om tolkens behörighet inte kan säkerställas kan provet inte avläggas. Kunden står för de kostnader som anlitandet av en tolk medför.
Om du behöver tolk under teoriprovet ska du boka tid för provet genom att ringa Ajovarmas kundtjänst.

Undantag för distanstolkning – ansökan om tillstånd

Tillgången till en behörig tolk kan variera regionalt, och därför kan även distanstolkning (t.ex. tolkning per telefon från annan ort) tillåtas i teoriprovet i undantagsfall. Endast en utbildad tolk kan vara distanstolk. Distanstolk kan även anlitas om ingen tolk finns tillgänglig till rimliga kostnader.
Den som är distanstolk ska på förhand ansöka om undantagslov hos Traficom. Ansökningarna behandlas så snabbt som möjligt, men dock senast en månad från att Traficom har tagit emot ansökan. Undantag för distanstolkning kan beviljas för ett tolkningstillfälle åt gången.

Den som ansöker om att vara distanstolk ska i en fritt formulerad ansökan lämna följande upplysningar:

 1. Tolkens namn och födelsedatum
 2. Tolkningsspråk
 3. Kundens namn och födelsedatum
 4. Tid och ort där tolkningen sker
 5. En försäkran om att personen inte är partisk och jävig att tolka åt kunden

En kopia på utbildningsintyget (universitet, YH eller yrkesutbildning) bifogas till ansökan.

Ansökan skickas in till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor per e-post registrator(at)traficom.fi eller per brev till Transport- och kommunikationsverket Traficom, Gumtäktsvägen 9, 00520 Helsingfors.

Det beviljade undantaget eller det nekande beslutet skickas till sökanden (tolken) per post.

Undantag från tolkens behörighet – ansökan om tillstånd

För personer som tillhör små språkgrupper kan det vara svårt att få en utbildad tolk till teoriprovet. I sådana små språkgrupper där det inte finns utbildade tolkar (ens för distanstolkning) kan den som önskar tolka ansöka om undantag från behörighetskraven. Regionala svårigheter i tillgången till tolkar är dock inte direkt en grund för beviljande av undantag för en icke-behörig tolk.
Den som fungerar som tolk ska vara lämplig för uppdraget. Den som ansöker om att vara tolk får exempelvis inte vara jävig. Till exempel en släkt- eller vänskapsrelation eller ett ekonomiskt förhållande med den som avlägger provet orsakar jävighet. Traficom utreder jävigheten innan tillstånd beviljas.

Tänk på att provtiden ska vara bokad innan ansökan om undantag lämnas in.

Den som ansöker om undantag ska i en fritt formulerad ansökan lämna följande upplysningar:

 1. Tolkens namn och födelsedatum
 2. Tolkningsspråk
 3. Kundens namn och födelsedatum
 4. Tid och ort där tolkningen sker (tiden ska vara bokad ca en månad framåt från det datum då ansökan lämnas in)
 5. En försäkran om att personen inte är partisk och jävig att tolka åt kunden

 

Ansökan skickas in till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor per e-post till kirjaamo(at)traficom.fi eller per brev till Transport- och kommunikationsverket Traficom, Gumtäktsvägen 9, 00520 Helsingfors.
Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer, dock senast en månad från att Traficom har tagit emot ansökan.
Undantag från behörighetskravet kan beviljas för ett tolkningstillfälle åt gången.
Det beviljade undantaget eller det nekande beslutet skickas till sökanden (tolken) per post.

 

Att tolka teoriprovet

Den som tar emot teoriprovet läser upp teoriprovsfrågan högt och tolken översätter frågorna till den som avlägger teoriprovet. Den som tar emot teoriprovet ser till att tolken inte har möjligheter att påverka de svar den som avlägger provet ger.
Vid provsituationen tar den som avlägger teoriprovet och tolken hand om de redskap och förbindelser som behövs för tolkningen. Den som avlägger teoriprovet kan själv välja apparat och program för förbindelsen och ansvarar för deras funktion under hela provet. Den som tar emot provet säkerställer tolkens identitet innan provet inleds.
Vid muntligt teoriprov kan både kunden och tolken använda en tryckt ordbok. Ordboken kan även vara gjord av tolken och exempelvis vara en utskriven fil. Under proven får inget skrivas ner på materialet, dvs. det är inte tillåtet att ta med en penna. Materialet kan granskas innan provet inleds.
Om det uppstår misstanke om missbruk av tolkningen avlägsnar provets mottagare tolken från provtillfället. Den som tar körkortet får då slutföra provet utan tolk.

 

 


 

 

Sidan uppdaterad 06.10.2020

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL