FI | SV | EN
Sök Stänga

Så här förbereder du dig för teoriprovet

Så här förbereder du dig för teoriprovet

Teoriprovets syfte är att säkerställa att den som avlägger körkort har tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens så att han eller hon kan handla som en ansvarsfull förare.

Förberedelser inför teoriprovet

I teoriprovet kontrolleras kännedomen om trafikregler och färdigheten att upptäcka risker och farliga situationer i trafiken. Du kan förbereda dig inför teoriprovet enligt instruktionerna från din bilskola eller din undervisningstillståndslärare samt genom att bekanta dig med förarexamens färdighetskrav.

Det finns mycket studiematerial på webben samt olika övningskurser och program som du kan använda för att öva inför teoriprovet. Uppgifterna i övningsmaterialet är dock inte samma som i det officiella teoriprovet, så läs och öva så att du förstår de saker som krävs i teoriprovet.

Förutsättningar för att delta i teoriprovet

Du kan delta i teoriprovet tidigast en månad innan ålderskravet uppfylls. En person som studerar med åldersdispens får delta i teoriprovet i kategori B tidigast som 17-åring. I teoriprovet i kategori T kan man delta tidigast som 15-åring.

Teoriprovet genomförs alltid före körprovet.

Tidsbokning för teoriprovet

Boka tid för teoriprovet vid Ajovarmas serviceställe eller kom överens med din bilskola om tidsbokningen.

 

Vad ska man ha med sig till teoriprovet?

Ta med dig följande till teoriprovet:

 • ett bildförsett identitetsbevis
 • för teoriundervisningens del ett ifyllt undervisnings- och examensintyg (Trafi, E100)
 • ett intyg över Utbildning för det första körkortet om du avlägger ditt första körkort
 • samtycke av din officiella vårdnadshavare, om den körkortsklass som du avlägger har en minimiålder under 18 år och du är minderårig. Vårdnadshavarens uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet.
 • Åldersdispens eller ett godkännandedokument från läroanstalten om du är yngre än 17 år och 11 månader då du kommer för att avlägga körkort i kategori B.
 • ett godkännandedokument från läroanstalten, om du är under 21 år och saknar yrkeskompetens (för kategorier i grupp 2).

Vid teoriprovet får man inte ha med sig mobiltelefon, hörlurar eller andra kommunikationsmedel.

Provplatsen och provredskap för teoriprovet

Teoriprovet genomförs alltid vid ett serviceställe hos Trafis serviceproducent Ajovarma. Du kan boka tid direkt i Ajovarmas elektroniska tidsbokning. En avgift debiteras för genomförandet av teoriprovet, antingen då man bokar tid för provet, eller då man anländer till provet. Priset för teoriprovet kan du kontrollera här.

Teoriprovets skeden

Innan provet börjar guidar programmet i datorplattan dig i hur provet ska utföras. Instruktionen ingår inte i den tid examinanden har på sig att avlägga provet.

Man har 30 minuter på sig för frågorna och bilduppgifterna. Teoriprovet får avläggas med en förlängd svarstid (60 minuter) om man uppfyller vissa förutsättningar (närmare uppgifter i sidans högra kant).

I tabellen nedan ser du hur ditt teoriprov är uppbyggt. Frågorna delas in i tre olika delar: flervalsfrågor enligt körkortskategori, bildfrågor som gäller trafiksituationer och frågor som gäller identifiering av risker. I varje del måste man få ett visst minimiantal poäng. I tabellen ser du antalet frågor som ställs per del, det minimiantal poäng som krävs finns inom parentes.

Körrättskategori Flervalsfrågor Bildfrågor Frågor om riskidentifiering
A1, A2, A 20 (14) 50 (43) 5 (4)
AM/120, AM/121, T, B 15 (11) 50 (43) 5 (4)
BE, C1, C1E, D1, D1E 10 (7) 30 (26) 5 (4)
C, CE, D, DE 20 (14) 30 (26) 5 (4)

  
Resultat

Efter provet är resultaten genast tillgängliga på skärmen, såväl godkända som icke godkända. Även ämnesspecifik respons syns på skärmen genast efter provet. I teoriprovet är antalet korrekta svar avgörande.

Datorplattans program skickas responsen till examinandens e-postadress. Om du inte har någon e-postadress kan personalen vid servicestället skriva ut responsen åt dig om du så vill.

Ett godkänt teoriprov är i kraft ett år.

Förlängd svarstid

Teoriprovet får avläggas med förlängd svarstid (60 minuter) om något av följande villkor uppfylls:

 1. Examinanden har ett annat modersmål än finska, svenska eller engelska och behärskar inte något av dessa språk väl
 2. Examinanden är inte läskunnig
 3. Examinanden är minst 75 år och har underkänts en gång i teoriprovet
 4. Examinanden kan hänvisa till hälsoskäl till förlängd svarstid
 • examinanden är döv
 • examinanden har dyslexi
 • examinanden kan hänvisa till ett annat hälsoskäl till förlängd svarstid. Med Trafiks samtycke kan personalen vid servicestället godkänna ett annat hälsoskäl.

Den sökande ska kunna visa upp ett skriftligt utlåtande eller intyg av en yrkesperson inom hälsovården om han eller hon av hälsoskäl vill genomföra provet med förlängd svarstid.

 

Att använda tolk i provet

Om den som avlägger teoriprovet har ett annat modersmål än finska, svenska eller engelska och inte behärskar något av dessa språk väl, eller om han eller hon har dyslexi eller är döv, kan teoriprovet vid behov avläggas med hjälp av tolk.

Tolken ska vara personligen närvarande vid provet. Den som avlägger körkort står för de kostnader som anlitandet av en tolk medför.

Vid provet ser tolken inte provmaterialet, utan tolken måste tolka frågorna från provförrättarens tal till examinanden.

En tolks förmåga att påverka examinandens svar måste minimeras. Om det finns en berättigad misstanke om missbruk av tolkning, måste provförrättaren avlägsna tolken från provet. Examinanden får slutföra provet utan tolk.

 


 

 

Sidan uppdaterad 19.09.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL