FI | SV | EN
Sök Stänga

Krav på fordon som används vid examen

Krav på fordon som
används vid examen

För manöver- och körprovet behöver du ta med dig ett fordon med vilket examen avläggs. Hos Ajovarma finns inga fordon som skulle kunna användas för examen. Du kan fråga t.ex. bilskolor om möjligheten att hyra ett fordon. Fordonet som används vid förarexamen ska vara trafikdugligt och det får inte finnas några betydande brister i fordonet. Om betydande brister upptäcks i examensfordonet, kan körprovet inte genomföras.

Fordonet ska vara

 • i kategori AM/120 en tvåhjulig moped
 • i kategori AM/121 en lätt fyrhjuling (mopedbil eller mopedfyrhjuling) eller en traktorfyrhjuling registrerad i kategori T3b
 • i kategori A1 en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn och med
  • en effekt på högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg
  • en konstruktiv hastighet av minst 90 km/h
  • en motor som har en cylindervolym på minst 115 cm3, om den är en bränslemotor, eller ett effekt/viktförhållande som är minst 0,08 kW/kg, om den är en elmotor
 • i kategori A2 en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn och med
  • en effekt på minst 20 och högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg, och som inte är ombyggd av ett fordon med mer än dubbla den effekten
  • en motor som har en cylindervolym på minst 395 cm3, om den är en bränslemotor, eller ett effekt/viktförhållande som är minst 0,15 kW/kg, om den är en elmotor
 • i kategori A en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn och med
  • en obelastad vikt (egenmassa) på över 175 kg
  • en effekt på minst 50 kW
  • en motor som har en cylindervolym på minst 595 cm3, om den är en bränslemotor, eller ett effekt/viktförhållande på minst 0,25 kW/kg, om den är en elmotor
 • i kategori B en personbil, paketbil eller husbil vars totalvikt är högst 3 500 kg och
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 100 km/h
 • i kategori C1 en lastbil
  • vars registrerade totalvikt är minst 4 000 kg, men högst 7 500 kg
  • vars längd är minst 5 m
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h
  • med låsningsfria bromsar
  • med en färdskrivare
  • i vilken lastutrymmet eller lasten är en sluten lådformad konstruktion som är minst lika bred och minst lika hög som förarhytten över lastutrymmets hela längd
 • i kategori C en lastbil
  • vars registrerade totalvikt är minst 12 000 kg och faktiska totalvikt minst 10 000 kg
  • vars längd är minst 8 m
  • vars bredd är minst 2,40 m
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h
  • med låsningsfria bromsar
  • med en växellåda med vilken föraren kan välja den växel som ska användas
  • med en färdskrivare
  • i vilken lastutrymmet eller lasten är en sluten lådformad konstruktion som är minst lika bred och minst lika hög som förarhytten över lastutrymmets hela längd
 • i kategori D1 en buss
  • vars registrerade totalvikt är minst 4 000 kg
  • vars längd är minst 5 m och högst 8 m
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h
  • med låsningsfria bromsar
  • med en färdskrivare
  • med högst 16 passagerarplatser
 • i kategori D en buss
  • vars registrerade totalvikt är minst 10 000 kg
  • vars längd är minst 10 m
  • vars bredd är minst 2,40 m
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h
  • med låsningsfria bromsar
  • med en färdskrivare
  • med minst 17 passagerarplatser
 • i kategori B/96 en fordonskombination av en personbil, paketbil eller husbil och en släpvagn
  • där dragbilens och släpvagnens sammanräknade totalvikt är över 3 500 kg men högst 4 250 kg
  • där släpvagnens totalvikt är över 750 kg
 • i kategori BE en fordonskombination av en personbil, paketbil eller husbil och en släpvagn
  • vars sammanräknade registrerade totalvikt är över 3 500 kg
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 100 km/h
  • med en släpvagn vars totalvikt är minst 1 000 kg och faktiska totalvikt minst 800 kg
  • där släpvagnens lastutrymme eller last är en sluten lådformad konstruktion som är över lastutrymmets hela längd minst lika bred och minst lika hög som förarhytten, eller smalare under förutsättning att föraren kan se bakåt endast genom att använda de yttre backspeglarna
 • i kategori C1E en fordonskombination av en lastbil med en totalvikt som inte överstiger 7 500 kg och en släpvagn
  • vars längd är minst 8 m
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h
  • med en släpvagn vars registrerade totalvikt är minst 1 250 kg och faktiska totalvikt minst 800 kg
  • där släpvagnens lastutrymme eller last är en sluten lådformad konstruktion som är över lastutrymmets hela längd minst lika bred och minst lika hög som förarhytten, eller smalare under förutsättning att föraren kan se bakåt endast genom att använda de yttre backspeglarna
 • i kategori CE en fordonskombination av en lastbil med en totalvikt som inte överstiger 7 500 kg och en släpvagn
  • vars registrerade totalvikt är minst 20 000 kg och faktiska totalvikt minst 15 000 kg
  • vars längd är minst 14 m
  • vars bredd är minst 2,4 m
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h
  • med en släpvagn vars längd är minst 7,5 m
  • med låsningsfria bromsar
  • med en växellåda med vilken föraren kan välja den växel som ska användas
  • med en färdskrivare
  • där lastutrymmet eller lasten är av minst samma bredd och höjd som dragbilens förarhytt.
 • i kategori D1E en fordonskombination av en buss med högst 16 passagerarplatser och en släpvagn
  • med en släpvagn vars högsta registrerade totalvikt är minst 1 250 kg och faktiska totalvikt minst 800 kg
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h
  • där lastutrymmets karosseriarrangemang eller lastens lastutrymme är minst 2 m brett och minst 2 m högt
 • i kategori DE en fordonskombination av en buss med mera än 17 passagerarplatser och en släpvagn
  • med en släpvagn vars högsta registrerade totalvikt är minst 1 250 kg och faktiska totalvikt minst 800 kg
  • vars bredd är minst 2,40 m
  • vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h
  • där lastutrymmets karosseriarrangemang eller lastens lastutrymme är minst 2 m brett och minst 2 m högt.

I stället för ett tvåhjuligt fordon kan ett trehjuligt fordon användas, om elevens men, sjukdom eller skada förutsätter det enligt ett läkarutlåtande. Körrätten ska förenas med ett villkor om rätt att köra trehjuligt fordon.

Kravet på totalvikten som gäller examensfordon i kategori C1 och kravet om färdskrivare tillämpas inte, om den som avlägger examen har en sjukdom eller skada som gör att denne endast kan köra sådana fordon som är utrustade med särskilda manöverorgan och som på grund av totalvikten på fordonets utrustning utgör en lastbil.

Sökanden ska visa detta genom ett läkarutlåtande och vid behov genom ett intyg över avlagt körprov. Körrätten ska begränsas till det berörda fordonet eller till en sådan kombination i kategori E vid andra än kommersiella körningar.

Övriga krav på utrustningen i fordon som används vid examen:

En sådan i 40 § 1 mom. i körkortslagen avsedd pedal som påverkar färdbromsen ska finnas i

 1. fordon som används för att erhålla körrätt för kategori B, C1 och C och i sådana fordon där sitsarna är placerade bredvid varandra och som används för att erhålla körrätt för kategori AM/121. I fordon ska det dessutom finnas en separat yttre backspegel.
 2. motorcyklar och sådana lätta fyrhjulingar och traktorer där sitsarna är placerade efter varandra, om läraren eller den som handleder övningskörningen är med i fordonet. Bromspedalen ska påverka fordonets alla hjul.
 3. bussar, om eleven inte har en körrätt för lastbil i kategori C.

För en dragbil i fordonskombination i kategori E krävs ingen separat bromspedal.

Fordon kan vara utrustade med särskilda manöverorgan som underlättar körningen, om det krävs på grund av ett men, en sjukdom eller en skada hos den som avlägger körkortet.

I körundervisning och övningskörning med undervisningstillstånd kan användas ett fordon som är utrustat med särskilda manöverorgan för innehavaren av undervisningstillståndet, förutsatt att utrustningen inte hindrar den som avlägger körkort att använda fordonets övriga manöverorgan.

Ett fordon som används i körundervisning och övningskörning ska vara försett med ett vitt triangelformat märke. Märket ska vara liksidigt och dess sidor ska ha en längd på minst 16 cm och högst 25 cm.

Märket ska fästas på fordonets baksida så att det syns tydligt. Vid körundervisning och övningskörning med motorcykel, moped eller en sådan lätt fyrhjuling eller traktor där sitsarna är placerade efter varandra får märket i stället för på fordonet fästas på ryggen på den som avlägger körkortet så att det syns tydligt.

Om läraren eller den som handleder övningskörningen är med i fordonet, ska märket dock fästas på dennes rygg när märket inte finns på fordonet.

Vid körundervisning som ges med tillstånd att driva bilskola ska förutom märket dessutom bilskolans namn vara antecknat på fordonet så att det syns tydligt.

 

 

Sidan uppdaterad 30.10.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL