FI | SV | EN
Sök Stänga

Undantag från ålderskraven för kategori B

Undantag från ålderskraven för kategori B

För tillfället handläggs ansökningar om åldersdispens som anhängiggjorts den 28.10.2020. Det finns 3113. Ansökningar som väntar på handläggning (uppdaterad 11.1.2021)

 

1) Åldersdispens beviljad av Traficom

Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillfälliga undantagsförhållanden på grund av coronaviruset (COVID-19) påverkar inte på grunderna för beviljandet av åldersdispens.

Med dispens som beviljats av Traficom kan du få körkort redan som 17-åring om det finns särskilda skäl för det. Beviljandet av undantagstillståndet grundar sig på Traficoms helhetsbedömning enligt förutsättningarna nedan.

Särskilda skäl är till exempel långa avstånd eller bristfälliga kollektivtrafikförbindelser som försvårar resor till arbete, arbetspraktik, skola eller regelbunden och målinriktad hobbyverksamhet. För att resorna ska kunna tas i beaktande, ska avstånden och restiderna skall överskrida gränserna för skälighet

 • minst en timmes restid med kollektivtrafikens tur i en riktning; eller
 • minst fem kilometers gångavstånd per sträcka när ingen kollektivtrafik finns tillgänglig; eller
 • minst en timmes och 30 minuters sammanräknad restid, innefattande restiden och väntetiden, i en sträcka på grund av bristfälliga kollektivtrafikförbindelser.

Restiden/Avståndet är rutten från dörr till dörr enligt reseplanerare, kartservice eller annan tidtabellservice i allmän användning. Om restiden med kollektivtrafiken är under en timme, men kollektivtrafikförbindelserna är bristfälliga, kan väntetiden räknas med i restiden (t.ex. tiden mellan skoldagens avslutning och första möjliga kollektivtrafikturen). Som skälig restid anses då en restid under 1 timme och 30 minuter i en riktning.

Tillståndet beviljas utifrån en bedömning av den unga personens egna rese- eller körkortsbehov. Därutöver kan bedömningen ta hänsyn till regelbundna transportbehov som orsakats av

 • oförutsägbar förändring i familjesituationen i samma hushåll under det senaste året (t.ex. en förälders eller en annan av familjens körkortsinnehavares sjukdom eller dödsfall); eller
 • tryggande av försörjning av familjen i samma hushåll och uträttande av nödvändiga ärenden.

Ansökan om åldersdispens

Åldersdispens får sökas tidigast fyra (4) månader innan sökanden fyller 17 år. Dispens beviljas enligt körkortslagen tidigast tre månader innan ålderskravet uppfylls, men du kan avlägga examen först då du fyllt 17 år.

Ansökan om åldersdispens görs med Traficoms ansökningsblankett. Ansökningsblanketten ska skrivas under på grund av försäkran. Ansökningsblanketten och bilagorna kan postas eller skickas per e-post. Ansökningsblanketten och bilagorna kan bifogas till e-posten som skannade eller foton.

Till ansökningsblanketten ska, beroende på syftet med ansökan om dispens, någon av följande bilagor bifogas:

Resor till skolan

 • underskrivet studieintyg/närvarointyg från läroanstalten. Vi rekommenderar att du använder Traficoms formulär Intyg från läroanstalten.

Resor till praktikplatsen

 • underskrivet intyg över transportbehovet från läroanstalten som tar ställning till behovet av körkort i praktiken samt specificerar uppgifterna för praktiken (tidpunkten för praktiken och orsakerna för körkortsbehovet). Vi rekommenderar att du använder Traficoms form Intyg från läroanstalten eller
 • underskrivet intyg eller arbetsavtal från arbetsgivaren över arbetsplats eller arbetspraktik, när dispens söks för arbetsresor på grund av avstånd eller för att kollektivtrafikförbindelser saknas.

Resor till arbetsplatsen

 • underskrivet intyg från arbetsgivaren eller
 • arbetsavtal, OBS! Om arbetet sker åt en privatperson, eller t.ex. ett dödsbo skall ett arbetsavtal alltid bifogas
 • arbetsgivarens intyg över transportbehovet när dispens söks för resor i anslutning till arbete eller arbetspraktik och körkortsbehovet är relaterat till arbetets utförande.

Resor till regelbunden och målinriktad hobbyverksamhet

 • underskrivet intyg utfärdat av klubb, tränare, förening, institut eller motsvarande aktör som tar ställning till hur hobbyverksamheten är målinriktat och regelbundet (minst en gång i veckan). Endast en konstatering om målinriktad och regelbunden hobbyverksamhet räcker inte, utan intyget måste ta ställning till varför hobbyverksamheten är målinriktat och hur regelbundenheten förverkligas. Vi rekommenderar att du använder Traficoms formulär Intyg över målinriktad och regelbunden hobbyverksamhet.

Hälsoskäl

 • läkarutlåtande om ditt eget hälsotillstånd. Ur utlåtandet skall framgå begränsningar av möjligheten att färdas och skötseln av nödvändiga ärenden på grund av sökandens hälsotillstånd. Om möjligheten att använda kollektivtrafiken eller att kunna gå sträckor på minst 5 kilometer begränsas av ditt hälsotillstånd, ska detta framgå ur läkarutlåtandet. Läkarutlåtandet får inte vara äldre än sex månader.

Andra särskilda skäl som innebär ett större behov av körkort

 • fritt formulerad utredning om familjesituationen och hur den orsakar nödvändiga transportbehov när dispens ansöks för att kunna företa nödvändiga resor på grund av oförutsägbar förändring i familjesituationen under det senaste året eller på grund av andra särskilda skäl som tryggande av försörjning av familjen i samma hushåll, utövning av näringsverksamhet och uträttande av nödvändiga ärenden.
 • läkarutlåtande om familjemedlem i samma hushåll när dispens ansöks för att kunna företa nödvändiga resor på grund av sökandens anhörigas hälsotillstånd. Ur läkarutlåtandet skall framgå begränsningar av möjligheten att färdas och skötseln av nödvändiga ärenden på grund av familjemedlemmens hälsotillstånd. Läkarutlåtandet får inte vara äldre än sex månader.

Ärenden handläggs snabbare om ansökan är så omsorgsfullt ifylld som möjligt och om de bilagor som behövs är inlämnade. Kontrollera att alla intyg är underskrivna. Din ansökan kommer snabbare in i kön om du skickar in ansökningsblanketten och bilagorna per e-post till adressen kirjaamo@traficom.fi. Du kan skanna eller fotografera ansökan och bilagorna och bifoga dem i e-postmeddelande. Kontrollera att skanningarna och bilderna är av tillräckligt hög kvalitet och går att läsa. Ansökningsblanketten skall vara underskriven.

OBS! Registratorskontoret kan inte motta bilagor från molntjänster, vänligen bifoga bilagorna till e-posten. Vi rekommenderar att du använder säker e-post för att sköta dina personliga ärenden så att utomstående inte kommer åt dina uppgifter. Att skicka säker e-post till Traficom. Per post skickas ansökningsblanketten och bilagorna till Transport- och kommunikationsverket Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Beviljad tillstånd syns i Traficoms e-tjänst- beslutet skickas hem per post

Du ser tillståndet i Traficoms e-tjänst under dina egna uppgifter när tillståndet har beviljats. Det egentliga tillståndsbeslutet skickas hem till dig per post. Du kan dock genomföra all obligatorisk undervisning från och med att du har fyllt 16 år, det vill säga redan innan tillståndet för åldersdispens har beviljats. För att kunna avlägga förarexamen, måste du ha fyllt 17 år. Om du har beviljats åldersdispens kan du delta i teoriprovet för kategori B och när du fått tillståndsbeslutet per post kan du delta i körprovet. Tillståndsbeslutet ska man ha med sig när man kör ända till dess att man fyller 18 år, även när man avlägger körprovet, och vid behov ska det visas upp för polisen.

För att kunna delta i teori- och körprovet måste du ansöka om körkortstillstånd. Du kan ansöka om körkortstillstånd för kategori B tidigast när du är 16 år.

För beslutet, såväl ett positivt som ett negativt, debiteras en avgift (100 €, från 1.1.2021 debiteras en avgift 110€) enligt avgiftsförordningen. Fakturan skickas till kunden efter att beslutet fattats.

Med åldersdispens får man inte köra på Åland, i Sverige eller i Estland. Körkortens behörighet i ifrågavarande områden har kontrollerats med lokala myndigheter. För andra länder måste du själv kontrollera körkortens behörighet med lokala myndigheter.

Printa ut ansökan om åldersdispens här 

 

   2. Yrkesinriktad förarutbildning

Du kan få körkort för kategorierna B och BE redan som 17-åring om du studerar vid en yrkesinriktad förarutbildning som omfattar avläggande av körrätt för lastbil eller buss. I sådana fall handlar det om en yrkesmässig grundexamensutbildning som sker under övervakning av Utbildningsstyrelsen, i vilken man också avlägger grundläggande yrkeskompetens i enlighet med kraven för yrkeskompetens.

Innan den normala minimiåldern för B-körkort uppnåtts (18 år) berättigar körkort som getts vid 17 års ålder endast till körningar i anslutning till arbetspraktik i samband med yrkesinriktad körutbildning eller till körningar som har att göra med utbildning som ordnas på en arbetsplats, inklusive körning raka vägen från hemmet till arbetsplatsen och raka vägen tillbaka, och som möjliggör inlärning i arbetet, till exempel som paketbilsförare. Det är bra att ha utbildningsintyget och/eller arbetspraktikavtalet med sig under körningen.

Du kan ansöka om körkortstillstånd för kategori B tidigast när du är 16 år. Om du studerar vid en yrkesinriktad förarutbildning kan du avlägga teoriprovet för kategori B eller BE tidigast en månad innan du fyller 17 år. Du ska då kunna visa upp ett intyg över dina studier första gången du kommer för att avlägga teoriprovet. Intyget ges av läroinrättningen. Utöver intyget behöver du din vårdnadshavares samtycke. Du kan avlägga körprovet först när du fyllt 17 år.

Om du har fått körkort som 17-åring på grund av yrkesinriktad körutbildning för körningar i samband med utbildning som sker på arbetsplatsen, kan du ändå ansöka om vanlig åldersdispens om du behöver körkort också av andra särskilda skäl.

 

 

Sidan uppdaterad 11.01.2021

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL