FI | SV | EN
Sök Stänga

Undantag från ålderskraven för kategori B

Undantag från ålderskraven för kategori B

1) Åldersdispens beviljad av Traficom

För tillfället behandlas åldersdispensansökningar som har inkommit 5.7.2019. I kön finns ungefär 3 000 ansökningar (uppdaterad 13.9.2019.)

Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Med dispens som beviljats av Traficom kan du få körkort redan som 17-åring om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl är till exempel att det är svårt att ta sig till arbete, arbetspraktik, skola eller regelbunden och målinriktad hobby på grund av att:

 • Långa avstånd mellan hemmet och arbets-, arbetspraktik-, studie- eller hobbyplatsen
 • kollektivtrafikförbindelser saknas
 • resorna tar totalt minst en timme per riktning eller väntetiden för kollektivtrafiken är över en timme de flesta dagar i veckan på grund av glesa kollektivtrafikförbindelser.

Tillståndet beviljas utifrån en helhetsbedömning av den unga personens egna rese- eller körkortsbehov.

Dessutom kan bedömningen ta hänsyn till följande behov:

 • oförutsägbara förändringar i familjesituationen i samma hushåll (t.ex. en förälders eller en annan av familjens körkortsinnehavares sjukdom eller dödsfall)
 • transportbehov i anslutning till tryggande av försörjning av familjen i samma hushåll och uträttande av nödvändiga ärenden.

Ansökan om åldersdispens

Åldersdispens får sökas tidigast fyra (4) månader innan sökanden fyller 17 år. Dispens beviljas enligt körkortslagen tidigast tre månader innan ålderskravet uppfylls.

Ansökan om åldersdispens görs med Traficoms ansökningsblankett. Blanketten kan fyllas i elektroniskt och skickas via e-post eller alternativt per post.

Till ansökningsblanketten ska, beroende på syftet med ansökan om dispens, någon av följande bilagor bifogas:

 • studieintyg när dispens söks för skolresor på grund av avstånd eller för att kollektivtrafikförbindelser saknas, inklusive information om var studieplatsen är belägen (verksamhetsställe och/eller adress)
 • läroanstaltens intyg över transportbehovet, när dispens söks på grund av arbetspraktik eller inlärning på arbetsplats som ingår i studierna
 • intyg från arbetsgivaren över arbetsplats eller arbetspraktik, när dispens söks för arbetsresor på grund av avstånd eller för att kollektivtrafikförbindelser saknas
 • arbetsgivarens intyg över transportbehovet när dispens söks för resor i anslutning till arbete eller arbetspraktik och körkortsbehovet är relaterat till arbetets utförande
 • intyg utfärdat av klubb, tränare, förening, institut eller motsvarande aktör över målinriktad idrotts- eller annan hobbyverksamhet
 • läkarutlåtande eller intyg av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården av vilket begränsningar av möjligheten att färdas och skötseln av nödvändiga ärenden på grund av sökandens eller hans eller hennes anhörigas hälsotillstånd framgår, när dispens ansöks för att kunna företa nödvändiga resor på grund av sökandens eller hans eller hennes anhörigas hälsotillstånd
 • annan utredning (t.ex. fritt formulerad utredning av vårdnadshavaren) över det nödvändiga transportbehovet, om dispens söks på grund av något annat än det som nämns ovan.

Ärenden handläggs snabbare om ansökan är så omsorgsfullt ifylld som möjligt och om de bilagor som behövs är inlämnade. Din ansökan kommer snabbare in i kön om du skickar in den elektroniskt till kirjaamo@traficom.fi. Du kan skanna eller fotografera ansökan och bilagorna och bifoga dem i e-postmeddelande. Kontrollera att skanningarna och bilderna är av tillräckligt hög kvalitet och går att läsa. Registratorskontoret kan inte motta bilagor från molntjänster, vänligen bifoga bilagorna till e-posten. Vi rekommenderar att du använder säker e-post för att sköta dina personliga ärenden så att utomstående inte kommer åt dina uppgifter. Att skicka säker e-post till Traficom. Per post skickas ansökan och bilagorna till Trafik- och kommunikationsverket Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Du ser tillståndet i Traficoms e-tjänst under dina egna uppgifter när tillståndet har beviljats. Det egentliga tillståndsbeslutet skickas hem till dig per post. Du kan dock genomföra all obligatorisk undervisning redan innan tillståndet för åldersdispens har beviljats. När tillståndet har beviljats, kan du delta i teoriprovet och när beslutet har kommit fram kan du delta i körprovet. Du kan ansöka om körkortstillstånd för kategori B tidigast när du är 16 år. Om du beviljas åldersdispens och du har skaffat körkortstillstånd kan du delta i teoriprovet för kategori B och därefter i körprovet så fort du har fyllt 17 år. Tillståndsbeslutet ska man ha med sig när man kör ända till dess att man fyller 18 år, även när man avlägger körprovet, och vid behov ska det visas upp för polisen.

För beslutet, såväl ett positivt som ett negativt, debiteras en avgift (100 €) enligt avgiftsförordningen. Fakturan skickas till kunden efter att beslutet fattats.

Med åldersdispens får man inte köra på Åland, i Sverige eller i Estland. Körkortens behörighet i ifrågavarande länder har kontrollerats med lokala myndigheter. För andra länder måste du själv kontrollera körkortens behörighet med lokala myndigheter.

Printa ut ansökan om åldersdispens här 

 

   2. Yrkesinriktad förarutbildning

Du kan få körkort för kategorierna B och BE redan som 17-åring om du studerar vid en yrkesinriktad förarutbildning som omfattar avläggande av körrätt för lastbil eller buss. I sådana fall handlar det om en yrkesmässig grundexamensutbildning som sker under övervakning av Utbildningsstyrelsen, i vilken man också avlägger grundläggande yrkeskompetens i enlighet med kraven för yrkeskompetens.

Innan den normala minimiåldern för B-körkort uppnåtts (18 år) berättigar körkort som getts vid 17 års ålder endast till körningar i anslutning till arbetspraktik i samband med yrkesinriktad körutbildning eller till körningar som har att göra med utbildning som ordnas på en arbetsplats, inklusive körning raka vägen från hemmet till arbetsplatsen och raka vägen tillbaka, och som möjliggör inlärning i arbetet, till exempel som paketbilsförare. Det är bra att ha utbildningsintyget och/eller arbetspraktikavtalet med sig under körningen.

Du kan ansöka om körkortstillstånd för kategori B tidigast när du är 16 år. Om du studerar vid en yrkesinriktad förarutbildning kan du avlägga teoriprovet för kategori B eller BE tidigast en månad innan du fyller 17 år. Du ska då kunna visa upp ett intyg över dina studier första gången du kommer för att avlägga teoriprovet. Intyget ges av läroinrättningen. Utöver intyget behöver du din vårdnadshavares samtycke. Du kan avlägga körprovet först när du fyllt 17 år.

Om du har fått körkort som 17-åring på grund av yrkesinriktad körutbildning för körningar i samband med utbildning som sker på arbetsplatsen, kan du ändå ansöka om vanlig åldersdispens om du behöver körkort också av andra särskilda skäl.

 

 

Sidan uppdaterad 13.09.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL