FI | SV | EN
Sök Stänga

Anvisningar för hur man fyller i ansökan om åldersdispens

Anvisningar för hur man fyller i ansökan om åldersdispens

1. Uppgifter om sökande och vårdnadshavare

Se till att e-postadresser och telefonnummer har angetts så att handläggaren kan kontakta dig vid behov.

2. Varför den sökande behöver körkort

Kryssa endast för de punkter på vilka grund du ansöker om dispens. Transportbehovet som uppges om orsak ska vara regelbundet.

 • I ansökan ska anges exakta start- och destinationsadresser, även orter.
 • Ange exakt restid enligt reseplaneraren.
 • I restiden beaktas inte till exempel rusningstrafikens eller väderförhållandenas inverkan på restiden.
 • Den totala restiden och väntetiden skall anges separat, t.ex. väntetiden efter skolan och själva resan skall anges separat.
 • Om det inte finns någon kollektivtrafik på sträckan, ange hur lång tid det tar att gå sträckan till fots.
 • Om den totala restiden eller väntetiden före eller efter skolan varierar från dag till dag, gör en separat utredning över väntetiderna per dag. Bifoga även senaste läsordningen till ansökan.
 • Kontrollera att de obligatoriska intygen som ansökan kräver har bifogats. Bilagorna ska vara undertecknade och av dem ska framgå adressen eller namnet till läroanstalten, praktikplatsen, arbetsplatsen eller platsen där hobbyn utövas.

Beakta följande, om ansökan grundar sig på

Skolväg

 • Restiden eller väntetiden ska vara över en timme i en riktning de flesta dagar i veckan.
 • Restiden och väntetiden granskas separat, inte sammantaget. Om restiden med kollektivtrafik således är t.ex. 45 minuter och avgångarna är förlagda så att väntetiden före eller efter skoldagen de flesta dagarna är mindre än en timme, anses inte grunden för beviljande uppfylld.
 • Traficom kontrollerar restider enligt läsordningen. Om skoltiderna avviker från avgångarna enligt läsordningen, ska läroanstaltens utredning i frågan bifogas ansökan.
 • Om sökanden bor på internat eller i lägenhet på studieorten, räknas inte skolvägen från föräldrahemmet. Ett undantag är sökande som inte får vistas på internatet under veckosluten. Då kontrolleras restider och väntetider för fredag och söndag/måndag.

Arbete/arbetspraktik

 • Om du ansöker om dispens från ålderskravet på grund av arbete, ska behovet av körkort i arbetet framgå av arbetsintyget.
 • Om du ansöker om dispens från ålderskravet på grund av arbetsresor, ska restiden eller väntetiden vara minst en timme i en riktning.
 • Om kollektivtrafikens avgångar påverkar möjligheten att hinna i tid till arbetet, ska arbetstiderna nämnas i intyget från arbetsgivaren.
 • Om arbetet sker på flera olika platser och platserna nämns inte på arbetsgivarens intyg, redogör för platserna där arbetet sker.

Målinriktad och regelbunden idrotts- eller annan hobbyverksamhet

 • Hobbyverksamheten ska vara regelbundet (minst en gång per vecka) och målinriktat. Intyget som ska lämnas in som obligatorisk bilaga ska redogöra för hur verksamheten är regelbundet och målinriktat.
 • Tävlings- och lägerresor beaktas inte som regelbundna hobbyresor.
 • Övningstider och -platser ska framgå av intyget eller av en separat tilläggsutredning.
 • Hobbyresornas restider eller väntetider ska vara minst en timme en väg.

Hälsoskäl

 • Om behovet av körkort grundar sig på ditt hälsotillstånd ska du till ansökan bifoga ett färskt läkarutlåtande av vilket ditt hälsotillstånd framgår.
 • Bifoga en fritt formulerad utredning för transportbehovet som ditt hälsotillstånd påverkar på.

Andra särskilda skäl som innebär ett större behov av körkort

 • Ansökan om dispens från ålderskravet bedöms i första hand utifrån sökandens egna transportbehov.
 • Andra särskilda skäl som har med förbindelserna att göra kan åberopas som enda grund för dispensen, om behovet av körkort har samband med sökandens egen eller familjens näringsverksamhet eller en oförutsedd förändring i en förälders hälsotillstånd som påverkar familjens utkomst. I detta fall ska ett färskt läkarutlåtande om förälderns hälsotillstånd lämnas in.
 • Om en förälders hälsotillstånd oväntat påverkar familjens situation som helhet, bifoga en fritt formulerad utredning om detta till ansökan.
 • Om antalet personer med körkort i familjen av en eller annan anledning förändras så att det påverkar familjens situation som helhet, bifoga en fritt formulerad närmare utredning om situationen.
 • Andra familjemedlemmars hobbyer eller enskilda transportbehov anses inte som nödvändiga och uppfyller inte grunden för beviljande av dispens.
 • Andras än i samma hushåll boende familjemedlemmars transportbehov uppfyller inte grunden för beviljande av dispens.
 

 

Sidan uppdaterad 30.07.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL