FI | SV | EN
Sök Stänga

Anvisningar för hur man fyller i ansökan om åldersdispens

Anvisningar för hur man fyller i ansökan om åldersdispens

1. Uppgifter om sökande och vårdnadshavare

Se till att e-postadresser och telefonnummer har angetts så att handläggaren kan kontakta dig vid behov.

2. Varför den sökande behöver körkort

Kryssa endast för de punkter på vilka grund du ansöker om dispens. Transportbehovet som uppges om orsak ska vara regelbundet.

 • I ansökan ska anges exakta start- och destinationsadresser, även orter. Ifall adresser är flera, bifoga en fritt formulerad beskrivning om resorna.
 • Ange exakt restid enligt reseplaneraren. I restiden beaktas inte till exempel rusningstrafikens eller väderförhållandenas inverkan på restiden.
 • Om det inte finns någon kollektivtrafik på sträckan, ange hur lång tid det tar att gå sträckan till fots. Som skäligt gångavstånd anses en sträcka under fem kilometer.
 •  Ange kollektivtrafikens väntetid och restid skilt t.ex. efter skolan.
 • Om den totala restiden eller väntetiden före eller efter skolan varierar från dag till dag, gör en separat utredning över väntetiderna per dag. Bifoga även senaste läsordningen till ansökan.
 • Om den sökande bor hos båda vårdnadshavare lika mycket, sk. varannan vecka, och den sökandes resor till skola, arbete, praktik eller hobbyverksamhet övergår de skäliga restiderna, kan grunderna för åldersdispens anses uppfyllda. Åldersdispens beviljas dock inte då resorna mellan de två olika hemmen är enda grunden för körkortsbehovet.
 • Kontrollera att de obligatoriska intygen som ansökan kräver har bifogats. Bilagorna ska vara undertecknade och av dem ska framgå adressen eller namnet till läroanstalten, praktikplatsen, arbetsplatsen eller platsen där hobbyn utövas.

Som restid beaktas tiden från dörr till dörr som angetts i ansökningsblanketten (gående eller med kollektivtrafik). Som skälig restid anses max en timmes restid i en riktning.

Som total restid beaktas sammanräknade väntetiden och restiden med kollektivtrafiken. Som skälig total restid anses max en timmes och 30 minuters total restid i en riktning.

Åldersdispens kan beviljas ifall de ovannämnda restiderna uppfylls minst två gånger i veckan (under samma dag eller två gånger i veckan).

Restiderna beaktas enligt angivna grunder, det vill säga skilt för bl.a. skolresor och resor till hobbyverksamheten. Ifall du anger två skilda grunder för beviljandet av dispens, och restiderna uppfylls en gång i veckan för båda, anses inte grunderna för beviljandet av dispens uppfyllas.

Beakta följande, om ansökan grundar sig på

Skolväg

 • Traficom kontrollerar restider enligt läsordningen. Om skoltiderna avviker från avgångarna enligt läsordningen, ska läroanstaltens utredning i frågan bifogas ansökan.
 • Om sökanden bor på internat eller i lägenhet på studieorten, räknas inte skolvägen från föräldrahemmet. Ett undantag är sökande som inte får vistas på internatet under veckosluten. Då kontrolleras restider och väntetider för fredag och söndag/måndag.

Arbete/arbetspraktik

 • Om du ansöker om dispens från ålderskravet på grund av arbete, ska behovet av körkort i arbetet framgå av arbetsintyget.
 • Om du ansöker om dispens från ålderskravet på grund av arbetsresor, ska restiden eller väntetiden vara minst en timme i en riktning.
 • Om kollektivtrafikens avgångar påverkar möjligheten att hinna i tid till arbetet, ska arbetstiderna nämnas i intyget från arbetsgivaren.
 • Ifall arbetet görs till en privatperson, familjemedlem eller t.ex. till ett dödsbo, måste ett arbetsavtal bifogas. I arbetsavtalet måste finnas information om arbetsplatsen/-platserna dit restiden överskrider de ovannämnda kriterier för skälighet.

Målinriktad och regelbunden idrotts- eller annan hobbyverksamhet

 • Hobbyverksamheten ska vara regelbundet (minst en gång per vecka) och målinriktat. Intyget som ska lämnas in som obligatorisk bilaga ska redogöra för hur verksamheten är regelbundet och målinriktat. Endast en konstatering om att hobbyverksamheten är regelbundet och målinriktat räcker inte, utan intyget måste ta ställning till varför verksamheten är målinriktat.
 • Tävlings- och lägerresor beaktas inte som regelbundna hobbyresor.
 • Övningstider och -platser ska framgå av intyget eller av en separat tilläggsutredning.
 • Restiderna till hobbyverksamheten ska vara minst en timme i en riktning eller den totala restiden ska vara minst en timme och 30 minuter i en riktning. Restiderna måste uppfyllas under minst två gånger i veckan.
 • Bland annat självständigt gym, jakt, fiske, airsoft eller crossfit utan personlig tränare anses inte uppfylla kriterierna för målinriktad hobbyverksamhet.
 • Åldersdispens beviljas inte för att kunna samordna skola och hobbyverksamhet.

Hälsoskäl

 • Om behovet av körkort grundar sig på ditt hälsotillstånd ska du till ansökan bifoga ett färskt, max sex månader gammalt läkarutlåtande av vilket ditt hälsotillstånd framgår och varför dispensen är nödvändig.
 • Bifoga en fritt formulerad utredning för transportbehovet som ditt hälsotillstånd påverkar på.

Andra särskilda skäl som innebär ett större behov av körkort

 • Ansökan om dispens från ålderskravet bedöms i första hand utifrån sökandens egna transportbehov.
 • Andra särskilda skäl som har med förbindelserna att göra kan åberopas som enda grund för dispensen, om behovet av körkort har samband med sökandens egen eller familjens näringsverksamhet eller en oförutsedd förändring i en förälders hälsotillstånd som påverkar familjens utkomst. Ifall dispens ansöks på grund av förälders hälsotillstånd och förälders körtillstånd är i kraft, måste ett läkarintyg bifogas. Läkarintyget måste ta ställning till hur hälsotillståndet påverkar på personens körförmåga. Läkarintyget får inte vara äldre än sex månader.
 • Om en förälders hälsotillstånd oväntat påverkar familjens situation som helhet och på regelbundna transportbehov, bifoga en fritt formulerad utredning om detta till ansökan.
 • Om antalet personer med körkort i familjen av en eller annan anledning förändras så att det påverkar familjens situation som helhet och på regelbundna transportbehov, bifoga en fritt formulerad utredning om situationen.
 • Andra familjemedlemmars hobbyer eller enskilda transportbehov anses inte som nödvändiga och uppfyller inte grunden för beviljande av dispens.
 • Andras än i samma hushåll boende familjemedlemmars transportbehov uppfyller inte grunden för beviljande av dispens.

 

 

 

Sidan uppdaterad 16.04.2020

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL