FI | SV | EN
Sök Stänga

Byte av utländska körkort till finskt körkort

Byte av utländska
körkort till finskt körkort

Byte av ett körkort som utfärdats i EU- eller EES-stat till ett finskt körkort
I Finland får man köra med ett körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat så länge det är giltigt.

En person som bor permanent i Finland eller som har studerat i Finland i minst 6 månader kan byta ett körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat till ett motsvarande finskt körkort eller ansöka om ett finskt körkort i stället för ett körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat och som har förkommit, blivit stulet eller förstörts.

Ett läkarutlåtande ska bifogas till ansökan om körkortets giltighetstid har löpt ut. Förarexamen behöver inte avläggas om körkortet fortfarande är giltigt eller det är under två år sedan giltighetstiden för ett körkort i kategori 1 löpte ut eller det är under ett år sedan giltighetstiden för ett körkort i kategori 2 löpte ut.

För byte av körkort, vänd dig till Ajovarmas serviceställe. Ta med dig:

  • körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat eller om det saknas körkortsutdrag från körkortsmyndigheten i det land där det har utfärdats.
  • pass eller annat identitetsbevis
  • två passfotografier.

Dessutom vid behov:

  • läkarutlåtande, om giltigheten för ett körkort som utfärdats i en EU- eller ESS-stat har löpt ut eller du samtidigt vill höja körkortskategorin från kategori 1 till kategori 2
  • studieintyg, om du har studerat i Finland i minst 6 månader men du inte har din permanenta adress i Finland.

Det nya körkortet postas hem till dig inom 3 veckor från att du lämnar in ditt utländska kort för utbyte. Du får ett tillfälligt körkort som du kan använda under tiden.

Obs. Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft 1.2.2020. I utträdesavtalet har man kommit överens om en övergångsperiod som varar fram till 31.12.2020. Brittiska körkort byts som EU-körkort till finska körkort ända till slutet av övergångsperioden.

Byte av körkort som utfärdats i en vägtrafikkonventionstat till finskt körkort

En person som bor permanent i Finland och har ett giltigt körkort som utfärdats i länder som anslutit sig till Genève- eller Wienkonventionen, i Hongkong, Macao eller Taiwan (nedan vägtrafikkonventionstater), kan byta körkortet till ett finskt körkort i kategori A1, A2, A eller B utan att avlägga förarexamen.

Körrätter i kategori 2 förutsätter alltid avläggande av förarexamen (teori- och körprov).

Bytet av körkort utan behov att avlägga förarexamen ska skötas inom två år från det att du fått permanent adress i Finland men dock före utgången av körkortets giltighetstid.

Om giltighetstiden för körkortet som du vill byta har löpt ut eller du har bott permanent i Finland i över två år, ska du även avlägga förarexamen (teori- och körprov).

För att byta ut ett körkort som utfärdats i en vägtrafikkonventionsstat hos Ajovarma ska du ta med:

  • pass eller annat officiellt identitetsbevis
  • två passfotografier
  • läkarutlåtande
  • det utländska körkortet som ska bytas (+ en översättning gjord av en översättare till finska, svenska eller engelska om kortet inte har latinsk text).

Körkortet som byts ska lämnas som en bilaga till ansökan till Ajovarma, varifrån det skickas till Traficom för förvaring. Du får ett tillfälligt körkort för tiden för bytesprocessen, som gäller i högst 6 månader, men inte längre än giltighetstiden på ditt utländska körkort som byts ut. Läs mer om giltigheten av utländska körkort i Finland. Det tillfälliga körkortet berättigar inte till körning utomlands.

I de flesta fall tar det cirka 2–3 månader från det att du lämnar in din ansökan tills att Traficom har behandlat bytet av ditt körkort som beviljats i en konventionsstat och ditt finländska körkort skickas till din hemadress.

Om vi inte direkt kan säkerställa att det körkort som byts ut är äkta eller om vi behöver tilläggsutredningar av kunden, kan det ta till och med 4 månader från det att du lämnat in ansökan tills att ärendet är behandlat.

Om du även har ansökt om körrätt i grupp 2 eller om bytet är möjligt enbart genom att avlägga förarexamen och du beviljas ett körkortstillstånd för att avlägga förarexamen, kommer du att meddelas om detta per brev. Det finländska körkortet får du inom 3 veckor från att examen har avlagts.

Körkortet som en utländsk myndighet utfärdat får du tillbaka till dig själv endast om du emigrerar från Finland. Det finska körkortet ska då returneras till Ajovarma.

Om körkortet som getts i en avtalsslutande stat har utfärdats under tiden du har bott permanent i Finland, kan kortet inte bytas mot ett finskt körkort. Du kan få ett finskt körkort endast genom undervisning och avlägging av förarexamen.

Körkort som inte har utfärdats i en EU-, EES- eller vägtrafikkonventionstat

Muussa Suomen tunnustamassa valtiossa myönnetyn ajokortin haltijan on haettava ajokorttilupaa, osoitettava täyttävänsä ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset ja suoritettava kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe) saadakseen suomalaisen ajokortin.

En innehavare av ett körkort som utfärdats i någon annan stat som Finland erkänt ska ansöka om körkortstillstånd, påvisa att han eller hon uppfyller förutsättningarna för körkortstillståndet och avlägga förarexamen (teori- och körprov) för att få ett finländskt körkort.

Lämna in ansökan om körkortstillstånd för det utländska körkortet hos Ajovarma. Ta med dig det utländska körkortet och ett läkarutlåtande om din körförmåga till Ajovarma. Blanketter för ansökan om körkortstillstånd finns hos Ajorvarma. Det lönar sig att på förhand boka tid för att lämna in ansökan. Du kan boka tid här.
I de flesta fall tar det cirka 2–3 månader från det att du lämnar in din ansökan tills att Traficom har behandlat bytet av ditt körkort.

Eftersom bytet endast är möjligt genom att avlägga förarexamen, kommer du att beviljas körkortstillstånd för att avlägga examen. Du kommer att meddelas om beviljandet av tillståndet per brev. Det nya körkortet postas hem till dig inom 3 veckor från att du avlagt examen.

Om körkortet har utfärdats i en stat som Finland inte erkänner eller den permanenta boningsorten för innehavaren med ett utländskt körkort har varit Finland när kortet har utfärdats, kan det inte alls godkännas. I detta fall kan man få ett finskt körkort endast genom undervisning och avlägging av förarexamen.

 

Kategorierna

Grupp 1: AM120, AM121, T, A1, A2, A, B, BE

Grupp 2: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 
 

 

Sidan uppdaterad 08.09.2020

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL