FI | SV | EN
Hae Sulje

Näin valmistaudut teoriakokeeseen

Näin valmistaudut teoriakokeeseen

Teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta hän voisi toimia vastuullisena kuljettajana.

Teoriakokeeseen valmistautuminen

Teoriakokeessa selvitetään liikennesääntöjen tuntemusta ja valmiuksia havaita liikenteen riskejä ja vaaratilanteita. Voit valmistautua teoriakokeeseen autokoulusi tai opetuslupaopettajasi ohjeiden mukaan sekä perehtymällä kuljettajantutkinnon osaamisvaatimuksiin.

Netistä löytyy paljon oppimateriaaleja ja erilaisia harjoituskursseja ja -ohjelmia, joilla voit harjoitella teoriakokeeseen. Harjoitusmateriaaleissa olevat tehtävät eivät kuitenkaan ole samoja virallisen teoriakokeen tehtävien kanssa, joten lue ja harjoittele siten, että ymmärrät teoriakokeessa vaadittavat asiat. 

Teoriakokeeseen pääsyn edellytykset

Voit osallistua teoriakokeeseen aikaisintaan kuukautta ennen vaaditun ikävaatimuksen täyttymistä. Ikäpoikkeusluvalla opiskeleva saa osallistua B-luokan teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotiaana. Jos opiskelet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, voit tulla B- tai BE-luokan teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin täytät 17 vuotta. T-luokan teoriakokeeseen voi osallistua aikaisintaan 15-vuotiaana.

Teoriakoe suoritetaan aina ennen ajokoetta.

Ajanvaraus teoriakokeeseen

Varaa aika teoriakokeeseen Ajovarman ajanvarauksesta tai sovi ajanvarauksesta autokoulusi kanssa.

 

Mitä mukaan teoriakokeeseen?

Ota mukaan teoriakokeeseen:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • teoriaopetuksen osalta täytetty opetus- ja tutkintotodistus, Traficom E100 (vaatimus koskee vain ryhmän 2 ajoneuvoluokkia)
 • todistus Ensimmäisen ajokortin suorittajan (EAS) koulutuksesta, mikäli suoritat ensimmäistä ajokorttia
 • virallisen huoltajasi suostumus, jos suorittamasi ajokorttiluokan vähimmäisikä on alle 18 ja olet alaikäinen. Huoltajan tiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.
 • ikäpoikkeuslupa tai oppilaitoksesta saatava hyväksymisasiakirja, jos olet alle 17 vuotta ja 11 kuukautta, kun tulet suorittamaan B-luokan ajokorttia.
 • oppilaitoksesta saatava hyväksymisasiakirja, jos olet alle 21-vuotias eikä sinulla ole ammattipätevyyttä (ryhmän 2 luokkiin).

Teoriakokeeseen ei saa viedä mukaan matkapuhelinta, kuulokkeita tai muita viestintävälineitä.

Teoriakokeen suorituspaikka ja -välineet

Teoriakoe suoritetaan aina Traficomin palveluntarjoajan Ajovarman palvelupisteessä. Voit varata ajan suoraan Ajovarman sähköisessä ajanvarauksessa, tai jos olet tulossa suulliseen teoriakokeeseen, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse. Teoriakokeen suorittamisesta peritään maksu joko koetta varatessa tai kokeeseen tullessa. Teoriakokeiden hinnat voit tarkistaa täältä.

Teoriakokeen kulku

Ennen kokeen alkua tabletilla oleva ohjelma opastaa sinua kokeen tekemisessä. Opastus ei kuulu kokeen suorittamiseen annettuun aikaan.

Kysymyksiin ja kuvatehtäviin on aikaa 30 minuuttia. Teoriakokeen saa suorittaa pidennetyllä vastausajalla (60 minuuttia), kun täyttää tietyt edellytykset (katso tarkemmin kohdasta suullinen teoriakoe). 

Alla olevasta taulukosta näet, miten teoriakokeesi rakentuu. Kysymykset jakautuvat kolmeen eri osioon: luokkakohtaisiin monivalintakysymyksiiin, liikennetilanteita koskeviin kuvakysymyksiin ja riskientunnistamisen kysymyksiin. Joka osiosta on saatava tietty minimipistemäärä. Taulukosta näet kysyttävien kysymysten määrän per osio, suluissa on osiosta vaadittava minimipistemäärä.

Ajo-oikeusluokka Monivalintakysymykset Kuvakysymykset Riskientunnistamisen kysymykset
A1, A2, A 20 (14) 50 (43) 5 (4)
AM/120, AM/121, T, B 15 (11) 50 (43) 5 (4)
BE, C1, C1E, D1, D1E 10 (7) 30 (26) 5 (4)
C, CE, D, DE 20 (14) 30 (26) 5 (4)

 

Tulokset

Heti kokeen jälkeen tabletti näyttää, onko kokeesi hyväksytty vai hylätty. Myös aihepiirikohtainen palaute tulee näkyviin tabletille välittömästi kokeen jälkeen. Teoriakokeessa ratkaisevaa on oikeiden vastausten lukumäärä aihepiireittäin.

Tabletin ohjelma lähettää päätöksen ja palautteen kokeen suorittajan sähköpostiin. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, palvelupisteen henkilökunta voi halutessasi tulostaa sinulle kokeen palautteen.

Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden ajan.

 

Suullinen teoriakoe

Teoriakokeen saa suorittaa pidennetyllä vastausajalla (60 minuuttia), kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 1. Kokeen suorittajan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä.
 2. Kokeen suorittaja on lukutaidoton.
 3. Kokeen suorittaja on vähintään 75-vuotias ja hänet on vaaditun iän täyttämisen jälkeen hylätty kerran teoriakokeessa.
 4. Kokeen suorittajalla on terveydellinen peruste pidennettyyn koeaikaan:
 • kokeen suorittaja on kuuro ja hänen äidinkielensä on viittomakieli;
 • kokeen suorittajalla on lukemisen vaikeus (dysleksia) tai lukihäiriö. Tällöin kokeen suorittajan täytyy esittää pätevän henkilön (esim. erityisopettaja, koulukuraattori tai vastaava) allekirjoittama todistus lukihäiriöstä
 • Kokeen suorittajalla on muu terveydellinen peruste pidennettyyn vastausaikaan. Traficomin suostumuksella palvelupisteen henkilökunta voi hyväksyä muun terveydellisen perusteen. Tällöin hakijan on esitettävä terveydenhuollon ammattihenkilön laatima lausunto tai muu selvitys, josta ilmenee sairauden tai häiriön ICD-10 –diagnoosikoodi, muusta terveydellisestä perusteesta, joka vaikuttaa teoriakokeen suorittamiseen

 

 

 

Tulkin käyttäminen teoriakokeessa

Jos teoriakoetta suorittavan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä, tai hän on kuuro ja hänen äidinkielensä on viittomakieli, teoriakokeen suorittamisessa voi tarvittaessa käyttää apuna tulkkia.

Tulkin on oltava koulutettu ammattilainen. Pätevyys tulee osoittaa oppilaitoksen antamalla koulutustodistuksella (yliopisto, AMK tai ammatillinen koulutus) viimeistään teoriakokeeseen tultaessa. Muunlainen todistus, kuten työtodistus ei kelpaa pätevyyden osoittamiseen. Vaihtoehtoisesti tulkin tietojen tulee löytyä virallisesta rekisteristä, kuten SKTL:n kääntäjä- ja tulkkihakupalvelusta tai Opetushallituksen oikeustulkkirekisteristä. Jos tulkin pätevyydestä on epäselvyyttä, varmista pätevyys hyvissä ajoin etukäteen. Jos tulkin pätevyydestä ei voida varmistua, koetta ei voi suorittaa. Asiakas vastaa tulkin hankkimiseen liittyvistä kustannuksista.

Mikäli tarvitset teoriakokeessa tulkkia, varaa aika kokeeseen soittamalla Ajovarman asiakaspalveluun.

Poikkeuslupa etätulkkina toimimiseen – luvan hakeminen

Pätevän tulkin saaminen voi vaihdella alueittain, mistä johtuen poikkeustapauksissa myös etätulkkaus (esim. puhelimitse toiselta paikkakunnalta) voidaan sallia teoriakokeessa. Etätulkkina voi toimia vain tulkin koulutuksen saanut henkilö. Etätulkkia voidaan käyttää myös, jos tulkkia ei ole saatavilla kohtuulliseksi katsottavin kustannuksin.
Etätulkkina toimivan on haettava etukäteen poikkeuslupaa Traficomista. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta Traficomiin. Poikkeuslupa etätulkkaukseen voidaan myöntää yhdelle tulkkauskerralle kerrallaan.

Etätulkiksi hakevan on annettava vapaamuotoisessa hakemuksessa selvitys seuraaviin asioihin:

 1. Tulkin nimi ja syntymäaika
 2. Tulkattava kieli
 3. Tulkattavan asiakkaan nimi ja syntymäaika
 4. Aika ja paikka, jolloin tulkkaus tapahtuu
 5. Vakuutus, ettei hän ole esteellinen tai jäävi toimimaan kyseisen asiakkaan tulkkina

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio koulutustodistuksesta (yliopisto, AMK tai ammatillinen koulutus).

Hakemus toimitetaan Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo(at)traficom.fi tai kirjeenä osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320, 00520 Helsinki.

Myönnetty poikkeuslupa tai kielteinen päätös postitetaan hakijalle (tulkille).

 

Poikkeuslupa tulkin pätevyydestä – luvan hakeminen

Pieniin kieliryhmiin kuuluville henkilöille koulutetun tulkin saaminen teoriakokeeseen voi olla vaikeaa. Niissä pienissä kieliryhmissä, joissa koulutettua tulkkia ei ole saatavilla (edes etätulkkauksena), voi tulkiksi haluava hakea poikkeusta pätevyysvaatimuksista. Alueelliset vaikeudet tulkin saamisessa eivät ole kuitenkaan suoraan peruste poikkeusluvan myöntämiseksi epäpätevälle tulkille.
Tulkkina toimivan on oltava tehtävään sopiva henkilö. Tulkiksi hakeva ei saa olla esimerkiksi esteellinen. Esteellisyyden aiheuttaa esimerkiksi sukulaisuussuhde, ystävyyssuhde tai taloudellinen suhde kokeen suorittajaan. Esteellisyys selvitetään Traficomissa ennen luvan myöntämistä.

Otathan huomioon, että koeaika tulee olla varattuna ennen poikkeusluvan hakemuksen jättämistä.

Poikkeuslupaa haettaessa tulee käyttää virallista hakemuslomaketta, jonka voit täyttää ja lähettää sähköisesti tai vaihtoehtoisesti tulostaa ja täyttää hakemuksen käsin.

Hakemus toimitetaan Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo(at)traficom.fi tai kirjeenä osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320, 00520 Helsinki. Henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa sähköpostilla kannattaa käyttää salattua yhteyttä, jolla varmistetaan, etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi.

Huom! Kirjaamo ei voi avata liitteitä pilvipalveluista, vaan niiden on oltava sähköpostissa tiedostoliitteinä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta Traficomiin, mikäli kaikki tarvittavat selvitykset on saatu ajoissa.

Poikkeus pätevyysvaatimuksesta voidaan myöntää yhdelle tulkkauskerralle kerrallaan.

Myönnetty poikkeuslupa tai kielteinen päätös postitetaan hakijalle (tulkille).

 

Tulkkina teoriakokeessa

Teoriakokeen vastaanottaja lukee teoriakoekysymykset ääneen, ja tulkki kääntää kysymykset teoriakokeen suorittajalle. Teoriakokeen vastaanottaja huolehtii siitä, että tulkilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa kokeen suorittajan vastauksiin.
Koetilanteessa teoriakokeen suorittaja sekä tulkki huolehtivat tulkkaamisessa tarvittavista välineistä ja yhteydestä. Teoriakokeen suorittaja voi itse valita yhteyteen käytettävän laitteen ja ohjelmiston, sekä vastaa niiden toiminnasta kokeen ajan. Kokeen vastaanottaja varmistaa tulkin henkilöllisyyden ennen kokeen aloittamista.
Suullisessa teoriakokeessa sekä asiakkaalla että tulkilla on mahdollisuus pitää painetussa muodossa olevaa sanakirjaa. Sanakirja voi olla myös tulkin itsensä tekemä, esimerkiksi tulostettu tiedosto. Kokeen aikana materiaaliin ei saa kuitenkaan kirjoittaa mitään, eli kynän ottaminen mukaan ei ole sallittua. Materiaali voidaan tarkastaa ennen kokeen aloittamista.
Jos syntyy perusteltu epäily tulkkauksen väärinkäytöstä, kokeen vastaanottaja poistaa tulkin koetilaisuudesta. Ajokorttia suorittava saa tuolloin tehdä kokeen loppuun ilman tulkkia.

 

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 01.12.2020

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle