FI | SV | EN
Hae Sulje

Ohjeet ikäpoikkeuslupahakemuksen täyttämiseen

Ohjeet ikäpoikkeuslupa-hakemuksen täyttämiseen

1. Hakijan ja huoltajan tiedot

Varmista, että sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot on kirjoitettu niin, että käsittelijä saa sinuun ja huoltajaasi tarvittaessa yhteyden.

2. Perustelu ikäpoikkeusluvan tarpeesta

Merkitse vain ne kohdat, joiden perusteella haet lupaa. Valitun syyn mukaisen kulkemistarpeen on oltava säännöllistä.

 • Merkitse hakemukselle tarkat lähtö- ja päätepisteiden osoitteet, myös paikkakunnat. Jos osoitteita on useita, tee lisäksi vapaamuotoinen selvitys matkoista hakemuksen liitteeksi.
 • Merkitse hakemukselle reittioppaan mukainen tarkka yhdensuuntainen matka-aika. Matka-ajoissa ei huomioida esimerkiksi ruuhkan tai sääolosuhteiden vaikutuksia matka-aikoihin.
 • Jos matkaan ei ole käytettävissä lainkaan joukkoliikennettä, merkitse kävelymatkan pituus. Kohtuulliseksi matkaksi kävellen katsotaan alle viiden kilometrin mittainen yhdensuuntainen matka.
 • Merkitse joukkoliikenteen odotusaika esimerkiksi koulun jälkeen ja matka-aika joukkoliikenteellä erikseen.
 • Jos kokonaismatka-aika tai odotusaika ennen koulun alkamista tai koulun päättymisen jälkeen vaihtelee päivittäin, tee erillinen selvitys päiväkohtaisista odotusajoista. Toimita lisäksi viimeisin lukujärjestys hakemuksen liitteenä.
 • Jos hakija asuu molempien huoltajiensa luona yhtä paljon, ns. vuoroviikoin, ja hänellä on jommastakummasta kodista kohtuullisen matkan tai matka-ajan ylittävä kulkemistarve kouluun, töihin, työharjoitteluun tai harrastuksen, voidaan ikäpoikkeusluvan vaatimusten katsoa täyttyneen. Ikäpoikkeuslupaa ei kuitenkaan myönnetä, jos ainoa ajokortintarve on kahden kodin välisiin matkoihin.
 • Tarkista, että hakemuksen liitteenä on vaadittavat pakolliset todistukset. Liitteiden on oltava allekirjoitettuja ja niistä on käytävä ilmi oppilaitoksen, työharjoittelupaikan, työpaikan tai harrastuspaikan osoite tai toimipisteen nimi.

Matka-aikana tarkastellaan hakemuslomakkeella ilmoittamaasi aikaa ovelta ovelle (kävellen tai joukkoliikennettä käyttäen). Kohtuullisena matka-aikana ilman ikäpoikkeuslupaa pidetään alle tunnin yhdensuuntaista matkaa joukkoliikenteellä.

Kokonaismatka-aikana tarkastellaan matkan ja joukkoliikenteen vuorojen odotusajan yhteenlaskettua kestoa. Kohtuullisena kokonaismatka-aikana ilman ikäpoikkeuslupaa pidetään alle 1h 30 min kestävää yhdensuuntaista matkaa.

Poikkeuslupa on myönnettävissä, jos edellä mainitut matka-ajat täyttyvät vähintään kaksi kertaa viikossa (joko samana päivänä tai kaksi kertaa viikossa).

Matka-aikoja tarkastellaan per peruste eli erikseen esim. koulu- ja harrastusmatkoja. Jos esität kaksi eri perustetta, joihin kulkemiseksi kummassakin perusteessa vain yhden viikoittaisen matkan osalta ylittyy matka- tai kokonaismatka-aika, poikkeusluvan myöntämisen perusteen ei katsota täyttyvän.

Huomioi seuraavat asiat, jos hakemuksen perusteena on

Koulu

 • Traficom tarkastelee lukujärjestyksen mukaisia matka-aikoja. Mikäli kouluajat poikkeavat lukujärjestyksen mukaisista ajoista, on asiasta oltava oppilaitoksen selvitys.
 • Koulumatkaksi ei katsota vanhempien luona käyntiä, mikäli hakija asuu asuntolassa/asunnossa opiskelupaikkakunnalla. Poikkeuksena ovat hakijat, jotka eivät saa oleskella asuntolassa viikonloppuisin. Tällöin tarkastellaan perjantain ja sunnuntain/maanantain matka- ja odotusaikoja.

Työharjoittelu / työ

 • Jos haet ikäpoikkeuslupaa työn suorittamiseen, työtodistukselta/työsopimukselta tulee ilmetä ajokortin tarve työssä.
 • Jos haet ikäpoikkeuslupaa työpaikoille kulkemiseen, matka- tai odotusajan tulee olla vähintään tunti yhteen suuntaan kuljettaessa.
 • Jos joukkoliikenteen vuorot vaikuttavat töihin ehtimiseen, pitää työnantajan todistuksella olla maininta työajoista.
 • Jos työtä tehdään yksityishenkilölle, lähisukulaiselle tai esim. kuolinpesälle, tulee toimittaa työsopimus. Työsopimuksesta tulee käydä ilmi työn suorittamisen työpaikka/-paikat, joihin kuluu kohtuullisen matkan rajat ylittävä aika tai erilliseltä työnantajan todistukselta se, että ajokortti on työtehtävien tekemisessä välttämätön tai hyödyllinen, jos asia ei ilmene työsopimukselta.

Tavoitteellinen ja säännöllinen urheilu- tai muu harrastustoiminta

 • Harrastuksen on oltava säännöllistä (vähintään kerran viikossa tapahtuvaa) ja tavoitteellista. Pakollisena liitteenä toimitettavalla todistuksella on otettava kantaa harrastuksen tavoitteellisuuteen. Pelkkä toteamus tavoitteellisesta ja säännöllisestä harrastuksesta ei riitä, vaan todistukselta täytyy käydä ilmi, millä tavoin harrastus on tavoitteellista.
 • Kilpailu- tai leirimatkoja ei oteta huomioon säännöllisinä harrastusmatkoina.
 • Todistuksella tai erillisellä lisäselvityksellä tulee ilmetä harjoitusajat ja -paikat.
 • Harrastusmatkojen matka-aikojen tulee olla vähintään tunti yhteen suuntaan tai kokonaismatka-aikojen 1h 30 min yhteen suuntaan vähintään vähintään kaksi kertaa viikossa.
 • Tavoitteellisina harrastuksina ei pidetä esim. itsenäisesti kuntosalilla käymistä, metsästystä, kalastusta, airsoftia tai crossfitiä, jollei hakijalla ole henkilökohtaista valmentajaa.
 • Ikäpoikkeuslupaa ei myönnetä koulun ja harrastuksen yhteensovittamiseen.

Terveydelliset syyt

 • Toimita hakemuksen liitteenä ajantasainen korkeintaan 6 kk vanha lääkärinlausunto. Lausunnolta tulee käydä ilmi, millä tavoin ikäpoikkeuslupa on terveydellisistä syistä tarpeellinen.
 • Toimita hakemuksen liitteenä vapaamuotoinen selvitys säännöllisestä kulkemistarpeesta, johon terveydentilasi vaikuttaa.

Muut erityiset kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka lisäävät ajokorttitarvetta

 • Ikäpoikkeusluvan tarvetta arvioidaan ensisijaisesti hakijan omien kulkemistarpeiden perusteella.
 • Muut erityiset kulkuyhteyksiin liittyvät syyt voivat olla ainoana perusteena ikäpoikkeusluvan myöntämiseen, jos ajokorttitarve liittyy oman tai perheen elinkeinon turvaamiseen taikka äkillinen muutos perheen aikuisten terveydentilassa vaikuttaa perheen toimeentuloon. Sairauden tai vamman vuoksi haettaessa on toimitettava lääkärinlausunto, josta ilmenee terveydentilan vaikutus henkilön ajokykyyn, mikäli henkilön ajo-oikeus on voimassa. Lääkärinlausunto ei saa olla yli 6kk vanha.
 • Jos perheenjäsenen terveydentila vaikuttaa yllättäen perheen kokonaistilanteeseen ja säännöllisiin kulkemis- tai kuljettamistarpeisiin, tee hakemuksen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys.
 • Jos perheen ajokortillisten määrä syystä tai toisesta muuttuu niin, että se vaikuttaa perheen kokonaistilanteeseen ja säännöllisiin kulkemis- tai kuljettamistarpeisiin, tee hakemuksen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys.
 • Muiden perheenjäsenten kuljettamista esimerkiksi harrastuksiin ei pidetä välttämättömänä kulkemistarpeena, jonka perusteella ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää.
 • Muiden kuin samassa kotitaloudessa asuvien sukulaisten tai muiden läheisten kuljettamistarpeita ei pidetä riittävänä perusteena ikäpoikkeusluvan myöntämiselle.
 

 

Sivu päivitetty 16.04.2020

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle