FI | SV | EN
Hae Sulje

Ohjeet ikäpoikkeuslupahakemuksen täyttämiseen

Ohjeet ikäpoikkeuslupa-hakemuksen täyttämiseen

1. Hakijan ja huoltajan tiedot

Varmista, että sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot on kirjoitettu niin, että käsittelijä saa sinuun ja huoltajaasi tarvittaessa yhteyden.

2. Perustelu ikäpoikkeusluvan tarpeesta

Merkitse vain ne kohdat, joiden perusteella haet lupaa. Valitun syyn mukaisen kulkemistarpeen on oltava säännöllistä.

 • Merkitse hakemukselle säännöllisesti yhteen suuntaan kulkemasi matkan pituus kilometreinä sille varattuun kohtaan.
 • Merkitse hakemukselle tarkat lähtö- ja päätepisteiden osoitteet, myös paikkakunnat. Jos osoitteita on useita, tee lisäksi vapaamuotoinen selvitys matkoista hakemuksen liitteeksi.
 • Jos hakija asuu molempien huoltajiensa luona yhtä paljon, ns. vuoroviikoin, ja hänellä on jommastakummasta kodista kohtuullisen matkan tai matka-ajan ylittävä kulkemistarve kouluun, töihin, työharjoitteluun tai harrastuksen, voidaan ikäpoikkeusluvan vaatimusten katsoa täyttyneen. Toimita tällöin hakemuksen liitteenä molempien huoltajiesi selvitys asumistilanteestasi. Ikäpoikkeuslupaa ei kuitenkaan myönnetä, jos ainoa ajokortintarve on kahden kodin välisiin matkoihin.
 • Tarkista, että hakemuksen liitteenä on vaadittavat pakolliset todistukset. Liitteiden on oltava allekirjoitettuja ja niistä on käytävä ilmi oppilaitoksen, työharjoittelupaikan, työpaikan tai harrastuspaikan osoite tai toimipisteen nimi.


Poikkeuslupa voidaan myöntää, jos huoltaja vakuuttaa yhdensuuntaisen matkan ylittävän säännöllisesti kaksi kertaa viikossa kohtuullisen matkan/matka-ajan rajat.

Kohtuullisena matka-aikana joukkoliikenneyhteyksin kuljettaessa pidetään alle tuntia per suunta.

Jos joukkoliikenneyhteydet kulkevat harvoin, matkaan lasketaan mukaan joukkoliikenteen vuorojen odotusaika (esim. koulun päättymisen ja ensimmäisen mahdollisen vuoron lähtöajan välinen aika). Kohtuullisena matka-aikana pidetään tällöin alle 1h 30 min kestävää matkaa per suunta.

Jos joukkoliikennettä ei ole lainkaan käytettävissä, kohtuullisena matkana pidetään alle 5 kilometriä.

Huomioi seuraavat asiat, jos hakemuksen perusteena on

Koulu

 • Koulumatkaksi ei katsota vanhempien luona käyntiä, mikäli hakija asuu asuntolassa/asunnossa opiskelupaikkakunnalla. Poikkeuksena ovat hakijat, jotka eivät saa oleskella asuntolassa viikonloppuisin. Ilmoita silloin hakemksella tai sen liitteellä, onko asuntolassa mahdollista asua viikonlopuisin.

Työharjoittelu / työ

 • Jos haet ikäpoikkeuslupaa työn suorittamiseen, työtodistukselta/työsopimukselta tulee ilmetä ajokortin tarve työssä. 
 • Jos joukkoliikenteen vuorot vaikuttavat töihin ehtimiseen, mutta huoltaja ei voi tehdä vakuutusta kohtuullisen matkan ylittymisesta hakemuslomakkeelle, pitää työnantajan todistuksella olla maininta työajoista ja hakemuksen liitteenä vapaamuotoinen selvitys tilanteesta.
 • Jos työtä tehdään yksityishenkilölle tai esim. kuolinpesälle, tulee toimittaa työsopimus. Työsopimuksesta tulee käydä ilmi työn suorittamisen työpaikka/-paikat.
 • Työnantajan todistukselta tulee ilmetä, että ajokortti on työtehtävien tekemisessä välttämätön tai hyödyllinen, jos asia ei ilmene työsopimukselta.
 • Ikäpoikkeuslupaa ei myönnetä työnhakuun tai työnhaun helpottamiseksi. Sinulla tulee olla tiedossa oleva työpaikka, josta on toimitettava työsopimus tai työnantajan allekirjoitettu todistus. 
 • Vapaaehtoistyö, josta ei saa palkkaa tai palkkiota, rinnastetaan tavoitteelliseen ja säännölliseen harrastukseen.

Tavoitteellinen ja säännöllinen urheilu- tai muu harrastustoiminta

 • Harrastuksen on oltava säännöllistä (vähintään kerran viikossa tapahtuvaa) ja tavoitteellista. Pakollisena liitteenä toimitettavalla allekirjoitetulla todistuksella on otettava kantaa harrastuksen tavoitteellisuuteen. Pelkkä toteamus tavoitteellisesta ja säännöllisestä harrastuksesta ei riitä, vaan todistukselta täytyy käydä ilmi, millä tavoin harrastus on tavoitteellista ja miten viikoittainen säännöllisyys toteutuu.
 • Kilpailu- tai leirimatkoja ei oteta huomioon säännöllisinä harrastusmatkoina.
 • Tavoitteellisina harrastuksina ei pidetä esim. itsenäisesti kuntosalilla käymistä, metsästystä, kalastusta, airsoftia tai crossfitiä, jollei hakijalla ole henkilökohtaista valmentajaa.
 • Ikäpoikkeuslupaa ei myönnetä koulun ja harrastusaikataulujen yhteensovittamiseen.

Terveydelliset syyt

 • Toimita hakemuksen liitteenä ajantasainen korkeintaan 6 kk vanha lääkärinlausunto. Lausunnolta tulee käydä ilmi, millä tavoin ikäpoikkeuslupa on terveydellisistä syistä tarpeellinen taikka miten terveydelliset syyt estävät kävelyn tai joukkoliikenteen käyttämisen ja vaikuttaa siten kohtuullisen matkan rajat alittaviin matkoihin.
 • Kerro hakemuksella lyhyesti ajokorttitarpeestasi ja säännöllisesti kuljettavista matkoistasi, tai toimita hakemuksen liitteenä niistä erillinen selvitys.

Muut erityiset kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka lisäävät ajokorttitarvetta

 • Ikäpoikkeusluvan tarvetta arvioidaan ensisijaisesti hakijan omien kulkemistarpeiden perusteella.
 • Erityisistä syistä voidaan ajokorttitarvetta tarkastella myös muun samassa kotitaloudessa asuvan perheen osalta. Kotitalouden ulkopuolisten läheisten auttamista tai kuljettamistarpeita ei pidetä erityisenä syynä ikäpoikkeusluvan myöntämiselle.
 • Muut erityiset kulkuyhteyksiin liittyvät syyt voivat olla ainoana perusteena ikäpoikkeusluvan myöntämiseen, jos ajokorttitarve liittyy oman tai perheen elinkeinon turvaamiseen taikka äkillinen muutos perheen aikuisten terveydentilassa vaikuttaa perheen toimeentuloon. Sairauden tai vamman vuoksi haettaessa on toimitettava lääkärinlausunto, josta ilmenee terveydentilan vaikutus henkilön ajokykyyn, mikäli henkilön ajo-oikeus on voimassa. Lääkärinlausunto ei saa olla yli 6kk vanha.
 • Jos perheenjäsenen terveydentila vaikuttaa yllättäen perheen kokonaistilanteeseen ja säännöllisiin kulkemis- tai kuljettamistarpeisiin, tee hakemuksen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys. Kerro selvityksellä mahdollisimman tarkasti perheesi kokonaistilanteesta sekä niistä säännöllisistä kulkemistarpeista, joihin ajokorttia tarvitaan.
 • Jos perheen ajokortillisten määrä syystä tai toisesta muuttuu niin, että se vaikuttaa perheen kokonaistilanteeseen ja säännöllisiin kulkemis- tai kuljettamistarpeisiin, tee hakemuksen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys.
 • Muiden perheenjäsenten kuljettamista esimerkiksi harrastuksiin tai sisarusten kuljettamista kouluun tai päiväkotiin ei pidetä välttämättömänä kulkemistarpeena, jonka perusteella ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää.
 • Vapaa-ajan viettoon liittyviä matkoja (esimerkiksi kavereiden tapaaminen, mökille matkustaminen) ei pidetä välttämättömänä kulkemistarpeena, jonka perusteella ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää.
 

 

Sivu päivitetty 16.10.2020

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle